Twee raamcontracten Waterschap Veluwe rond Kaderrichtlijn Water

Tauw heeft onlangs bij Waterschap Veluwe twee raamcontracten binnengehaald rond KRW-maatregelen die genomen moeten worden in en langs de IJssel. Het ene contract betreft adviesdiensten voor de uitvoeringsvoorbereiding, het andere hydrologisch en rivierkundig advies.

Waterschap Veluwe was op zoek naar advies voor de realisatie van nevengeulen, strangen en oeveroptimalisaties en heeft de raamcontracten via een Europese aanbesteding in de markt gezet.

De adviesdiensten voor maatregelen rond de Kaderrichtlijn Water (KRW) omvatten het opstellen van het programma van eisen, het uitwerken van het voorlopig ontwerp, vergunningenmanagement, het opstellen van kostenramingen en contractstukken, en de begeleiding bij aanbesteding en uitvoering. Het waterschap heeft aangegeven in vier jaar tijd één miljoen euro aan advieswerk te willen laten uitvoeren door de contractanten.

Het hydrologisch advies is voornamelijk gericht op de effectbepalingen van de maatregelen op het grondwater. De geraamde omzet hiervoor is 150.000 euro voor twee jaar. Het rivierkundige advies wordt opgepakt door HKV Lijn in Water, die ook penvoerder is voor het raamcontract hydrologie en rivierkunde.

Contact persoon: Lowie Huis in 't Veld