Tweede Kamer geïnformeerd over TAUW rapport ‘Inventarisatie IBC-werken met AEC-bodemas’

In oktober 2018 werd in een uitzending van Zembla stilgestaan bij de productie, de opwerking, de opslag, de toepassing en de handel in bodemas afkomstig van AfvalEnergieCentrales (AECs). In navolging hierop is op 20 november 2018 aan de Tweede Kamer aangegeven dat niet alle locaties waar in het verleden AEC-bodemas is toegepast in beeld zijn bij het bevoegde gezag. Staatssecretaris Van Veldhoven gaf vervolgens in september 2019 aan een inventarisatie te laten uitvoeren naar de locaties waar AEC-bodemas is toegepast.

23 maart 2021

Inventarisatie locaties met AEC-bodemas

Voor Rijkswaterstaat heeft TAUW in overleg met de omgevingsdiensten en Vereniging Afvalbedrijven een inventarisatie uitgevoerd naar de locaties waar AEC-bodemas is toegepast. Naar aanleiding van deze inventarisatie is een rapport opgesteld. Het rapport richt zich op de toepassing van AEC-bodemas in IBC-werken (werken met isolatie, beheers- en controlemaatregelen). Op 26 februari 2021 heeft Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd.

Uit de inventarisatie blijkt dat op 418 locaties AEC-bodemas is toegepast. Van deze locaties zijn 159 bekend bij het bevoegd gezag. Van 154 van de locaties is bekend dat wordt gemonitord. Deze 154 locaties zijn de meer omvangrijke toepassingen met AEC bodemas en beslaan 84% van de totale hoeveelheid toegepaste AEC-bodemas.

Toezicht en handhaving

In de meeste gevallen houden de omgevingsdiensten namens het bevoegd gezag - veelal de gemeente, soms de provincie - toezicht op de wettelijke monitoringsverplichting van de IBC-werken. De bevoegde gezagen moeten daarvoor de IBC-werken registreren en kunnen daarna handhaven. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle IBC-locaties geregistreerd zijn. Alvorens handhavend op te kunnen treden, moeten de IBC-werken met AEC-bodemas in beeld zijn bij het bevoegd gezag. De Staatsecretaris heeft aangegeven met de gemeenten en provincies in gesprek te zijn, om te bekijken hoe de registratie en het toezicht op en de naleving van de monitoringsverplichting kan worden verbeterd.

Bekijk het rapport Inventarisatie IBC-werken met AEC-bodemas


Advisering door TAUW

TAUW kan omgevingsdiensten ondersteunen bij het achterhalen van informatie over de toepassing van AEC-bodemas in IBC-werken binnen hun werkgebied. Ook kunnen wij helpen bij het identificeren van locaties waar AEC-bodemas is toegepast. Voor locaties met IBC-werken kan TAUW monitoringsplannen opstellen en deze uitvoeren. Daarnaast beschikken wij over uitgebreide kennis van (de processen die optreden in toepassingen met) AEC-bodemas en de effecten van uitlogende stoffen uit de AEC-bodemas op de omgeving.

Lees ook ons artikel over EquiAsh; een TAUW-proces voor het opwerken van bodemas: Resultaten van een grootschalig experiment met EquiAsh® gepubliceerd

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.