Uitbreiding RWZI Geldermalsen gereed

Waterschap Rivierenland heeft onlangs de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Geldermalsen en omliggende buurtgemeenschappen in gebruik genomen. Tauw heeft ondermeer het ontwerp, het bestek en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.


De rwzi zuivert het afvalwater voor Geldermalsen en omliggende buurtgemeenschappen in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Het gezuiverde water wordt uiteindelijk geloosd op rivier De Linge, die door Geldermalsen stroomt. Deze rwzi is één van de oudste zuiveringsinstallaties in het rivierengebied. De oudste onderdelen dateren uit de jaren zestig, daarna is de installatie enkele keren uitgebreid en vergroot, voor het laatst in 1989.

Uitbreiding

In mei 2010 is gestart met de uitbreiding en grondige aanpassingen aan de rwzi Geldermalsen. Door deze uitbreiding is de rwzi in staat het afvalwater voor 40.000 inwoners te zuiveren, voor de uitbreiding kon dat voor maximaal 25.000 inwoners. Het moderniseren van het zuiveringsproces zorgt ervoor dat de rwzi weer voldoet aan de aangescherpte lozingseisen. Door het gebruik van moderne technieken is ook de kans op geluids- en stankoverlast sterk afgenomen. Mogelijk wil de gemeente Geldermalsen een aantal van de oude bassins hergebruiken om bij hevige regenval rioolwater tijdelijk op te slaan, zodat er minder overstort is.

Technische projectbeschrijving

De aangepaste rwzi bestaat in hoofdlijnen uit een geheel nieuw combigebouw met influentgemaal, roostergoedverwijdering, blowerruimte en retourslibgemaal, een nieuwe actiefslibtank met cascade/verdeelwerk en één nieuwe nabezinktank. Ook een deel van de terreinleidingen en terreinverharding is vernieuwd. De slibbuffer, de minst oude nabezinktank en het bedrijfsgebouw zijn behouden gebleven. Onderdelen die buiten bedrijf zijn genomen zijn het vijzelgemaal, twee stuks roostergoedverwijdering, de voorbezinktank, oxydatiebedden, de oudste nabezinktank, het beluchtingcircuit, slibgisting, gashouder en slibindikker.

De totale kosten van de uitbreiding bedragen zo’n 11 miljoen euro.

Contact persoon: Peter van der Pijl