TAUW update wet- en regelgeving, maart 2021

Overzicht van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van Milieu en Arbo in de periode maart 2021, onderverdeeld in de thema's Afval, Luchtkwaliteit, Geluid, Bodem & Bodemkwaliteit, Energie, Natuur, Veiligheid en overige regelgeving.

13 april 2021

Lucht

Consultatie aanpassing algemene regels industrie kwaliteit

Van 1 tot 29 maart 2021 was de consultatieperiode voor de wijziging van de algemene regels voor de industrie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De wijziging van het Bal is tweeledig:

  1. De wijziging zet in op de actualisatie en het op niveau brengen van de BBT van regels op het gebied van industriële emissies. De laatste revisie van een aantal emissiegrenswaarden dateert bijvoorbeeld nog uit 2002.
  2. Met de wijziging wordt een bijdrage beoogd aan de uitvoering van de afspraken die in het Schone Lucht Akkoord (SLA) zijn gemaakt. Het SLA is op 13 januari 2020 door diverse partijen (zoals het Rijk, provincies en gemeenten) ondertekend en heeft als doel om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland na te streven.

Wat gaat er wijzigen?

  • Actualiseren van de emissiegrenswaarden luchtmodule Bal
  • Aanscherpen van de emissiegrenswaarden voor biomassaketels (0,5 – 50 MWth)
  • Invoeren van vergunningplicht voor biomassaketels <15 MWth in plaats van de bestaande meldplicht
  • Actualiseren van de rentevoet in de kosteneffectiviteitsberekening

Hierna wordt enkel de (impact van de) aanscherping van de emissiegrenswaarden verder behandeld.

Wat wordt beoogd?

De wijzigingen zullen naar verwachting een positief effect hebben op de luchtkwaliteit doordat de emissie van verschillende stoffen wordt gereduceerd. Er zal een reductie te zien zijn bij de stoffen waar het SLA zich op richt, zoals bijvoorbeeld NOx, NH3 en stof. En daarnaast bij andere stoffen die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Rijkswaterstaat heeft TAUW gevraagd om de technische onderbouwing op te stellen ten aanzien van de emissies naar lucht. Het gaat hierbij om de stofklassen in de onderstaande tabel.

Wat is de mogelijke impact?

Wat waarschijnlijk de meeste impact gaat hebben, is de verscherping van de emissiegrenswaarde voor ammoniak (NH3) die van 30 naar 5 mg/Nm3 gaat. Deze verscherping kan ervoor zorgen dat (extra) technische maatregelen voor een installatie getroffen moeten worden.

Er geldt straks een overgangstermijn van 4 jaar vanaf 1 januari 2022.

 

Stikstofwet

De nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden. Na de Tweede Kamer heeft op dinsdag 9 maart 2021 ook de Eerste Kamer het nieuwe Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) aangenomen. Een van de onderdelen van deze nieuwe wet is een vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstofdepositie voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden.

Meer info omtrent deze ontwikkeling is hier opgenomen Nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden | Tauw.nl

 

Stikstof – intern salderen

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak over intern salderen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) in de zaak Logtsebaan. Deze uitspraak doet landelijk veel stof opwaaien en zorgt zowel bij overheden als industriële bedrijven voor veel onzekerheid over de vergunningplicht.

Meer info omtrent deze ontwikkeling is hier opgenomen Stikstofuitspraak intern salderen: wat betekent dit voor de vergunningplicht? | Tauw.nl

 

Bodem

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Op 25 februari 2021 is het ‘Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet’ in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving voor bodem onder de Omgevingswet. Dit betekent dat de huidige werkwijze voor het omgaan met (verontreinigde) bodem drastisch verandert zodra de Omgevingswet in werking treedt.

Meer informatie omtrent deze ontwikkeling is hier opgenomen Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor omgaan met (verontreinigde) bodem | Tauw.nl