Verbetering ondergrond door natuurlijke, kostenefficiënte geotechnische oplossingen

 

De eigenschappen van onze ondergrond voldoen lang niet altijd aan de eisen die worden gesteld aan het gewenste gebruik. Conventionele oplossingen zijn vaak kostbaar en weinig duurzaam. Tauw zet in op In Situ Geo-Engineering: natuurlijke, duurzame en rendabele oplossingen voor geotechnische opgaven.

 

Een te grote doorlatendheid van de ondergrond kan resulteren in zowel watertekort als wateroverlast, leiden tot instabiliteit van grondlichamen en dijken, en bijdragen aan ongewenste verspreiding van verontreinigingen. Onvoldoende sterkte en samenhang van de ondergrond beperken de mogelijkheden voor het aanleggen van infrastructuur en kan verzakkingen veroorzaken. Problemen die nog eens worden versterkt door klimaatverandering.

Conventionele geotechnische oplossingen voor dit type problemen - zoals groutinjectie of het gebruik van stalen damwanden - zijn doorgaans intensief, kostbaar en weinig duurzaam. Voor opgaven op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie is al gebleken dat de huidige technieken niet binnen de beschikbare budgetten passen. Hier wordt actief gezocht naar duurzame en goedkopere alternatieven.

De natuur als oplossing

Tauw zet hiervoor in op In Situ Geo-Engineering: natuurlijke, duurzame en rendabele oplossingen voor geotechnische opgaven. Het betreft verschillende technieken die als overeenkomst hebben dat ze gebaseerd zijn op het stimuleren van natuurlijke bodemvormende processen. Voorbeelden hiervan zijn de geochemische vorming van ondoorlatende aluminiumhoudende inspoelingslagen en de microbiologische vorming van kalkzandsteen.

Vergeleken met de klassieke technieken zijn deze extensieve technieken in potentie significant goedkoper en duurzamer én kunnen ze met minder overlast en ruimtebeslag worden toegepast. Deze technieken zijn nog volop in ontwikkeling, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Veelbelovende resultaten

Uit wetenschappelijk onderzoek én uit de praktijk van in situ bodemsanering is bekend dat het mogelijk is  de eigenschappen van de ondergrond te beïnvloeden via biogeochemische processen.

Momenteel doen de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar een innovatieve methode om de doorlaatbaarheid van de ondergrond te verminderen. Tauw is nauw betrokken bij dit project, genaamd SoSEAL (Soil Sealing by Enhanced Aluminium and DOM Leaching), dat wordt gefinancierd uit het STW-programma van NWO. De eerste resultaten van het onderzoek op laboratoriumschaal en van een veldproef bij het dijkverbeteringsproject Veerse Dijk Langerak laten zien dat de toepassing kansrijk is.

Twee andere veldproeven die onderdeel uitmaken van het SoSEAL project gaan in 2017 van start:

  • Tegengaan kwelverlies spaarbekken de Gijster van Evides in de Biesbosch
  • Afdichten waterbodem Zevenhuizerplas

Daarnaast werkt Tauw momenteel samen met de TU Delft en aannemer Heijmans aan de voorbereiding van een proeftoepassing van SoSEAL bij een piping-gevoelig dijkvak van waterschap Scheldestromen.

Innovatieprogramma ‘Engineering with Nature’

In Situ Geo-Engineering is onderdeel van het Tauw-innovatieprogramma ‘Engineering with Nature’. Het doel van dit programma is om onze klanten te voorzien van innovatieve, duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor een beter milieu. Hierin zijn ook de thema’s Blue-Green Infrastructures (nieuwsbrief Ingenieus juni 2016) en Smart Sediment Solutions (nieuwsbrief Ingenieus oktober 2016) opgenomen.

Contactpersoon: Frank Volkering

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.