Verkenningsfase dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta gaat ruim 6 kilometer waterkering versterken langs de Donge en het Amertak kanaal in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het waterschap heeft Tauw gevraagd de verkenningsfase van dit project te verzorgen.

In de verkenningsfase worden de verschillende mogelijkheden voor dijkversterking langs de Donge en het Amertak kanaal onderzocht. Tauw stelt in samenspraak met de omgeving verschillende varianten op. Hierin wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de technische opgave, de ruimtelijke inpassing en het verbinden van het project met meekoppelkansen uit de omgeving. Ook het onderzoeken van een tweetal beweegbare keermiddelen, als alternatief voor het versterken van de dijk, behoort tot de opdracht.

Uit het trechteringsproces dat vervolgens wordt doorlopen, volgt in het voorjaar van 2017 het voorkeursalternatief waarvoor een Milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld.

Breed gedragen voorkeursalternatief

Door in deze projectfase intensief op te trekken met betrokkenen uit het projectgebied, zijn we samen met het waterschap in staat om tot een breed gedragen voorkeursalternatief te komen. In de projectfase daarna wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt naar een definitief ontwerp en wordt het Projectplan Waterwet opgesteld.

Complexe opgave

Een mooie maar complexe opgave”, vertelt Coen Riemslag van Tauw. “De omgeving is gevarieerd en de normering van onze dijken en de rekenregels voor het ontwerp zijn in beweging. Ons Tauw-team wordt bij deze opgave ondersteund door vele adviseurs, waaronder specialisten van HNS landschapsarchitecten en HKV Lijn in water. Door in ons plan van aanpak hoog in te zetten op kwaliteit, hebben we deze mooie opdracht gegund gekregen.”

Contactpersoon: Coen Riemslag