Verplichting bedrijven voor vastleggen nulsituatie bodemkwaliteit

Zowel in de Nederlandse wetgeving (Activiteitenbesluit) als in de Industrial Emission Directive (IED) is de verplichting voor het vastleggen van de nulsituatie opgenomen. De IED is een Europese richtlijn die op 1 januari 2013 in werking is getreden (artikel 22). Ook de wijzigingen ten aanzien van bodem zijn op die datum in het Activiteitenbesluit doorgevoerd.

Nulsituatie onderzoek

Bij een nulsituatie onderzoek wordt de bodem onderzocht op de aanwezigheid van chemische stoffen die ter plaatse worden opgeslagen of gebruikt bij de bodembedreigende activiteit. Het is daarbij van belang te kijken naar de risico’s en gevolgen die de stoffen kunnen hebben wanneer deze in het milieu terechtkomen. De resultaten geven inzicht in de huidige bodemkwaliteit en vormen een toetsingsgrondslag voor het moment waarop de activiteit beëindigd wordt (eindsituatie).

Advies Tauw

Door middel van een locatiespecifieke maatwerkaanpak kan Tauw ervoor zorgen dat de doelstelling van het onderzoek op kosteneffectieve wijze wordt behaald, waardoor u ‘in compliance’ bent met uw (omgevings)vergunning, de Nederlandse wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit) en de IED.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Contactpersonen: Karin Grobben, Tessa Verschoor en Henriëtte Keijzer