Voldoet uw bedrijf straks aan de minimumstandaard voor afvalverwerking?

Het bevoegd gezag gaat het beleid om afvalstoffen hoogwaardiger te verwerken, verder aanscherpen. De invoering van het nieuwe Landelijke afvalbeheerplan (eind dit jaar) en de actualisatieplicht voor vergunningsvoorschriften vanuit het Besluit omgevingsrecht (per januari 2018) moeten ervoor zorgen dat bedrijven slimmer omgaan met afval. Welke gevolgen dit kan hebben voor de afvalverwerking van uw bedrijf, laten we zien aan de hand van een case.

Aanscherpen en toezicht houden

Nederland streeft naar een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat. Het nieuwe Landelijke afvalbeheerplan (LAP3) is één van de instrumenten waarmee een stap in de goede richting wordt gezet. Door de minimale hoogwaardigheid van de verwerking van afval steeds verder aan te scherpen én het toezicht op de manier van verwerking te vergroten, worden afvalverwerkers steeds meer uitgedaagd om afval te hergebruiken én recyclen.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Het bevoegd gezag gaat er strenger op toezien of uw milieuvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen, zoals beschreven in het LAP3.

Voorbeeldcase: minimale hoogwaardigheid van houtverwerking

Houtafval kan als biomassa groene energie leveren. In eerste instantie geen slechte manier om met afvalhout om te gaan, zeker niet omdat de minimumstandaard voor het verwerken van A- en B-hout stond (en staat) omschreven als een 'andere nuttige toepassing' (in dit geval als hoofdgebruik brandstof). Echter, houten verpakkingsafval heeft in LAP2 al een nieuwe minimum standaard gekregen, namelijk ‘recycling’. In de praktijk is hier nog weinig van te merken, maar door het invoeren van de actualisatieplicht zal het bevoegd gezag straks strenger toezicht houden op hoe een bedrijf met afvalverwerking omgaat. Dit stelt mogelijk andere eisen aan de vergunning.

Mogelijke consequenties voor een houtverwerkend bedrijf:

  • Indien in de milieuvergunning een laagwaardigere techniek is vergund dan op basis van het nieuwe LAP kan worden verleend, dan geldt de actualisatieplicht. Het bevoegd gezag kan dan eisen dat u de geshredderde houten verpakking niet meer als brandstof verwerkt, maar bijvoorbeeld tot spaanplaten.
  • Hout bedraagt in Nederland ongeveer 10% van het totale verpakkingsafval. Dit zijn voornamelijk pallets, die vaak hergebruikt worden. Worden ze toch weggegooid, dan moeten ze apart ingezameld worden.
    Indien hout redelijkerwijs (zie art. 2.12 Activiteitenbesluit) niet apart in te zamelen is, dan zal ‘andere nuttige toepassing’ als minimumstandaard gelden. Het goed scheiden van afvalstromen wordt dus extra belangrijk, maar hoe het bevoegd gezag invulling geeft aan het begrip ‘redelijkerwijs’ is nog onbekend.

Wilt u de overgang naar de minimumstandaard van afvalverwerking soepel laten verlopen? Wij adviseren u graag.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.