Voortgang reductiedoelstellingen CO2-uitstoot 2015

Op basis van de emissies van 2010 heeft Tauw de reductiedoelstellingen voor de jaren 2012 t/m 2014 vastgesteld. De reductiedoelstellingen zijn opgesteld voor scope 1 en 2 (o.a. brandstof voor onze zakelijke kilometers, elektriciteit en aardgas) en scope 3 emissies (woon-werkverkeer, afvalverwerking en onze verlichtings- en bodemsaneringsprojecten).

Doelstellingen

De doelstelling voor scope 1 en 2 gaat uit van een reductie van 20% in 2014 ten opzichte van 2010. Voor scope 3 stelt Tauw zich tot doel om de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer tot 2015 te reduceren met 2% ten opzichte van 2010. Voor afvalverwerking is ons doel om 1% te reduceren ten opzichte van 2010. De doelstellingen zijn uitgedrukt per FTE.

In de tussenliggende periode hebben een aantal grote veranderingen bij Tauw plaatsgevonden die grote invloed hebben op het behalen van de reductiedoelstellingen van scope 1 en 2 emissies in 2014. De belangrijkste verandering is de reorganisatie in 2013, waardoor het aantal medewerkers sterk is verminderd. Doordat de doelstellingen uitgedrukt zijn per FTE is het vrijwel onmogelijk gebleken de doelstellingen te halen. Dit gaf aanleiding om de doelstellingen voor scope 1 en 2 emissies (reductie van 20% in 2014 ten opzichte van 2010) te herzien naar absolute getallen.

Voortgang reductie CO2 uitstoot

In de periode 2010-2014 hebben we onze CO2-emissies sterk verminderd.

Scope 1 en 2
Wanneer we de totale CO2-uitstoot in 2014 vergelijken met 2010 wordt duidelijk dat Tauw al veel bereikt heeft. Met al onze genomen (duurzame) maatregelen hebben we een absolute reductie weten te behalen voor scope 1 en 2. Deze daling is voornamelijk het resultaat van een dalend energieverbruik (-66%) in onze gebouwen. Het zakelijk verkeer laat een daling zien van bijna 7 procent. Met de verdere vergroening van het wagenpark zal deze trend zich doorzetten.

Scope 3
De CO2-uitstoot van woon-werkverkeer is in 2014 afgenomen. Dit geldt zowel voor de totale CO2-uitstoot als de uitstoot per FTE. Wat betreft het afval lag Tauw een aantal jaren ver voor op schema. In 2014 is echter door eenmalige verbouwingsactiviteiten de hoeveelheid afval sterk gestegen. Wel ligt Tauw op koers om de doelstelling van 1% reductie op afval in 2015 te behalen.