Waterschappen en bedrijven presenteren visiedocument voor betere samenwerking

 

Samen werken aan een waterbestendig Nederland. Om dat te kunnen, hebben waterschappen en marktpartijen gezamenlijk het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing gepresenteerd tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort. Ook Tauw heeft hieraan bijdragen. 

 

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk.

Waterschappen zullen optimaal gebruik moeten maken van de expertise uit de markt om taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren. Daarnaast zorgt een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een betere beheersing van risico’s en een betere verdeling van de te nemen beheersmaatregelen. Dit werkt kostenbesparend en kwaliteitsverhogend.

Bouwstenen

In het nieuwe visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing zijn drie bouwstenen benoemd die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt:

  • Maximale maatschappelijke waardeHet is tijd voor meer integrale en projectoverstijgende kennisuitwisseling binnen de sector. Als opdrachtgever moeten waterschappen meer uitgaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit, met meer focus op maatschappelijke waarde
  • De mens staat centraalDe nadruk op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact (mensen en vakmanschap). Samengewerking tussen waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit
  • Een gezonde bouwkolom

Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter worden verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.

Benieuwd hoe Tauw hier vorm aan geeft?

Bekijk dan de blog van Henberto Remmerts, Businessleader Risico- en Contractmanagement bij Tauw.

Contactpersoon: Jibbe Poppen