Whitepaper: Hoe pak je warmtetransitie aan met wijkuitvoeringsplan?

Binnen de energietransitie in Nederland vraagt de warmtetransitie op wijkniveau om een toegespitst programma: het wijkuitvoeringsplan. In deze nieuwe whitepaper gaan onze adviseurs uitgebreid in op de finesses van die methode.

De diverse klimaatopgaven vereisen dat we in Nederland het gebruik van aardgas voor verwarming en warm tapwater moeten beperken. Dat betekent dat veel woningen moeten worden aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie en/of het verwarmingssysteem. De aardgasvrije woning is de optimale vorm daarvan. Het inrichten van de hiervoor benodigde warmtetransitie op wijkniveau is complex en afhankelijk van sociale, technische en ruimtelijke factoren. Essentieel hierbij is een integrale aanpak met bijzondere aandacht voor draagvlak en proces.

De warmtetransitie betreft echter veel meer dan alleen de situatie in de woningen zelf en is daarmee een bijzondere vorm van stedelijke transformatie. Het gaat om werken in de boven- en ondergrond, in het publieke domein en in vastgoed, samen met overheden, semioverheden, particulieren en tal van andere stakeholders.

Het werken vanuit een wijkuitvoeringsplan is dé manier om deze energietransitie integraal te bezien. In de nieuwe whitepaper Wijkuitvoeringsplan warmtetransitie toont TAUW hoe je een wijkuitvoeringsplan inricht om te komen tot een gedragen en betaalbare warmtetransitie op wijkniveau.

Integrale aanpak

Uit een analyse van het betrokken gebied zal moeten blijken welke perspectieven er zijn voor de vormgeving van de wijkaanpak. Welke kenmerken hangen sterk met elkaar samen en hebben baat bij een integrale aanpak? Deze analyse biedt inzicht in de meest passende technische oplossingen en de manier waarop je te werk dient te gaan (de omgeving meenemen). De scopebepaling kan hierdoor worden gerelateerd aan bijvoorbeeld de woningdichtheid, de mogelijkheden voor een collectieve bron, een actieve dorpsgemeenschap of het corporatiebezit.

Flexibel

Onze adviseurs laten zien dat er een flexibel proces nodig is met vier kernachtige randvoorwaarden om te borgen dat de kwaliteit van de uitkomst van een integraal wijkuitvoeringsplan op het juiste niveau komt:

  1. KENNIS OVER ALLE (TECHNISCHE) MOGELIJKHEDEN;
  2. ELKE STAKEHOLDER IN ZIJN ROL;
  3. RISICO’S, KANSEN EN VERVOLGSTAPPEN IN BEELD;
  4. INTERACTIE MET EN INBRENG VAN BEWONERS EN ONDERNEMERS.

Op het gebied van de technische mogelijkheden (1) kan vanuit een longlist aan technieken en bronnen die in een wijk denkbaar zijn, met een multicriteria-analyse (MCA) een top drie aan varianten worden gegenereerd. Criteria in deze analyse zijn bijvoorbeeld aspecten als maatschappelijke kosten, CO2-reductie, impact in gebouwen, inpassing in de openbare ruimte en besluitvormingsprocessen. De varianten die als meest kansrijke opties uit de MCA naar voren komen, worden benut als leidraad in het verdere proces. 

Wil je ook de verdere input en verdieping op al deze punten ontdekken?

Download via onderstaande button de gratis whitepaper. 

Download whitepaper

 

Dit artikel is reeds gepubliceerd door Duurzaam Gebouwd

Heeft u vragen over deze whitepaper?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.