Wijziging Bedrijvenregeling: (alsnog) subsidie bij bodemsanering op uw bedrijfsterrein?

 

Medio 2017 wijzigen het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de bijbehorende regeling, beter bekend als de Bedrijvenregeling. Dit besluit regelt de subsidie die bedrijven kunnen krijgen bij bodemsanering op in gebruik zijnde bedrijventerreinen. De wijziging van het besluit volgt uit het in 2015 gesloten Convenant Bodem en Bedrijfsleven.

 

Wat u absoluut moet weten over de wijziging van de Bedrijvenregeling

 • Is uw bedrijfsterrein aangemeld?
  Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie onder de Bedrijvenregeling is dat u of de terreineigenaar zich tijdig hebt aangemeld (voor 1 januari 2008).
 • Saneert u op tijd?
  Met de wijziging van de Bedrijvenregeling wordt de subsidieverlening eindig. De subsidie wordt alleen verstrekt voor bodemsaneringen waarvoor uiterlijk in 2023 een saneringsplan of BUS-melding is ingediend. De sanering dient uiterlijk in 2030 te zijn afgerond, na 2030 worden verzoeken tot uitkering van subsidie niet meer in behandeling genomen.

Wordt de bedrijvenregeling door de wijzigingen alsnog interessant voor uw organisatie?

De aanspraak van bedrijven op de subsidieregeling was tot nog toe beperkter dan de overheid had verwacht. Daarom is bij de wijziging van de bedrijvenregeling nadrukkelijk beoogd deze aantrekkelijker te maken voor bedrijven en eventuele drempels weg te nemen. Wellicht wordt de bedrijvenregeling alsnog interessant voor uw bedrijfsterrein.

 • Is er een wens of voornemen tot herontwikkeling naar woningbouw?
  Net als voorheen is er geen subsidie beschikbaar voor herontwikkeling naar woningbouw. Echter, wanneer er subsidie verstrekt is voor bodemsanering en er wordt binnen vijf jaar herontwikkeld naar woningbouw, dan wordt de subsidie - onder de nieuwe Bedrijvenregeling - niet langer teruggevorderd.
 • Tussentijdse uitkering van subsidie
  De subsidie wordt in principe na afronding van de sanering uitgekeerd. Tot op heden was het mogelijk om tussentijds eenmalig een voorschot te laten uitkeren. Deze mogelijkheid wordt verruimd naar twee voorschotten. U kunt dus vaker subsidie ontvangen.
 • Overdracht van subsidie
  Overweegt u deelname aan gebiedsgericht grondwaterbeheer? Dan kunt u van de subsidie gebruikmaken bij de uitvoering van de bronsanering en bij de afkoop van de pluimsanering. Ook wordt het mogelijk om de subsidie te betrekken bij de afkoop van de bodemsanering naar een coördinerend rechtspersoon.

Meer informatie?

Meer informatie het Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering en de Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving. kunt u vinden op onze website.

Tauw kan u ondersteunen bij het bepalen van de impact van deze wijzigingen op uw organisatie en u adviseren in de mogelijkheden om op uw bedrijfsterrein optimaal gebruik te maken van de Bedrijvenregeling.

Contactpersoon: Karin Grobben