Op weg naar de uitvoering in de warmtetransitie - Uitvoeringsprogramma & Plan van Aanpak

19 mei 2022, Marieke van der Linde

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben daarvoor een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Deze visie omschrijft op welke manier en volgens welke planning de gebouwde omgeving overgaat op duurzame energie en warmtebronnen. Hiervoor zijn doelen geformuleerd en is een eerste aanpak opgesteld. Er is echter werk aan de winkel!

Transitievisie Warmte (TVW) verder concretiseren

Om de gestelde doelen in de warmtetransitie daadwerkelijk te behalen is het nodig dat de (vaak weinig concrete) aanpak verder geconcretiseerd wordt. In het whitepaper ‘Het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie’ (dat wij in februari 2022 publiceerden) behandelen we de vervolgstappen en ingredïenten om uiteindelijk te komen tot een goed (Wijk)Uitvoeringsplan. In een reeks verdiepende artikelen gaan onze adviseurs hier dieper op in. 

In dit eerste artikel uit de reeks staat het opstellen van een Uitvoeringsprogramma of Plan van Aanpak centraal. Door de TVW te concretiseren in een programma of plan van aanpak wordt voor zowel de gemeente als voor andere betrokken stakeholders duidelijk welke handelingen zij moeten uitvoeren om de transitie daadwerkelijk succesvol te laten zijn.
 

Het concretiseren van de TVW kan dus op verschillende manieren

Via een Uitvoeringsprogramma of via een Plan van Aanpak. De keuze voor het opstellen van een breed uitvoeringsprogramma of een specifiek Plan van Aanpak wordt mede bepaald door de opzet van de TVW en kan per gemeente verschillen. Onderstaand worden beide manieren kort toegelicht. 

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma richt zich op het concretiseren van de hele TVW en het formuleren van de stappen richting de uitvoering. Omdat het de hele TVW betreft, is de inzet van alle relevante stakeholders nodig. Nauwe afstemming tussen lokale en regionale partijen is daarbij van groot belang. Inhoudelijk bevat een uitvoeringsprorgamma 5 belangrijke onderdelen:

  • Doelen en ambities
  • Samenwerking tussen stakeholders
  • Participatie- en communicatiestrategie
  • Uitvoeringsagenda
  • Monitoring en evaluatie

Door gezamenlijk doelen en ambities te formuleren en deze te vertalen in concrete maatregelen, daarvoor verantwoordelijkheden vast te leggen en duidelijke afspraken te maken over de samenwerking worden de stakeholders geactiveerd en aangespoord om samen de impact van de transitie te vergroten. Daarnaast is het van belang om in het programma aandacht te hebben voor de benodigde communicatie en participatie en na te denken over monitoring en evaluatie.

Plan van Aanpak

In tegenstelling tot het uitvoeringsprogramma richt het Plan van Aanpak zich specifiek op een belangrijk thema uit de TVW. Het Plan van Aanpak bestaat uit dezelfde onderdelen als het uitvoeringsprogramma, maar is door de focus op een thema concreter en meer gedetaileerd. Energiearmoede of ‘geen spijtmaatregelen’ zijn voorbeelden van thema’s die zich goed lenen voor het opstellen van een Plan van Aanpak. Maar het plan kan ook als tussenstap ingezet worden richting het uitvoeringsplan. Zo heeft de gemeente Meppel ter voorbereiding op het opstellen van een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de wijk Berggierslanden, eerst een Plan van Aanpak opgesteld. Door een gedegen plan van aanpak op te stellen alvorens met het WUP aan de slag te gaan, heeft de gemeente Meppel kunnen anticiperen op de in de toekomst benodigde tijd, middelen en capaciteit. Een goede basis vergroot de kans op succes.

Het resultaat: een Uitvoeringsagenda

Het uiteindelijke doel van zowel het uitvoeringsprogramma als het Plan van Aanpak is het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda. De agenda vormt een duidelijk overzicht van taken inclusief planning, waaraan de gemeente zich de komende jaren kan houden. Aanvullend kunnen per actie de benodigde capaciteit en middelen opgenomen worden, zodat u als gemeente de uitvoeringsagenda ook ter onderbouwing van de begroting aan de raad kan voorleggen. Een duidelijke uitvoeringsagenda geeft daardoor alle benodigde handvatten om de transitie succesvol te laten zijn.

 

Heeft u ons whitepaper nog niet gelezen?

In deze whitepaper gaan we in op diverse fasen en ‘ingrediënten’ die onmisbaar zijn om te komen tot een goed Uitvoeringsplan: een integraal Uitvoeringsplan waar zowel inwoners, ondernemers, stakeholders en bestuurders achter staan en mee verder kunnen. Vraag hem aan via onderstaande link.

Whitepaper aanvragen

 

 

Vervolgartikelen uit deze reeks in uw mailbox ontvangen?

Meld u dan aan via onderstaand formulier.