Concept Regionale Energie Strategieën Noord-Holland Noord en Zuid gereed

30 april 2020

De concept Regionale Energie Strategieën (RES) voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid zijn klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten waarin gedurende meer dan een jaar per energieregio ruim 1.500 mensen hebben meegepraat over het opwekken van duurzame energie. De energieregio Noord-Holland Noord heeft haar ambitie ten opzichte van nu bijna verdubbeld. Noord-Holland Zuid verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken. In de concept-RES, die mede is opgesteld door Tauw, staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.

Bijdrage Tauw 

De concept RES is opgesteld door een breed consortium waarin Tauw heeft samengewerkt met APPM, Decisio, Generation Energy en CE Delft. Tauw was onder andere verantwoordelijk voor de thema’s natuur en landschap en stelde via expertmeetings een beoordelingskader natuur en landschap op. Vervolgens hebben wij verschillende scenario’s aan dit kader getoetst.

Daarnaast waren Tauw-adviseurs Ellen Wilms en Joost de Jong aanspreekpunt voor de deelregio’s Alkmaar en Gooi en Vechtstreek, regio’s met grote landschappelijke en natuurwaarden. In het kader van deze concept-RES hebben zij vele werksessies begeleid, waarbij waardevolle meningen van stakeholders opgehaald zijn. De RES-regio’s Noord-Holland Noord en Zuid nemen deel aan de pilot van een aantal RES-regio’s, de Commissie voor de m.e.r. en het Nationaal Programma RES. Joost de Jong zit in de werkgroep RES en m.e.r. en is auteur van de paragrafen over de milieuweging in de RES.

Op weg naar duurzame energie

De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-energie. De gemeenten, de provincie Noord-Holland, de waterschappen en de netbeheerders moeten daarbij met elkaar bepalen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden, en op welke plekken juist niet.

Samenwerking om ideeën waar te maken

De bepaalde zoekgebieden zijn de uitkomst van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten (RES-ateliers). Er is eerst onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is in de regio. Verder hebben bewoners, bedrijven, ondernemers, energiecoöperaties, natuurorganisaties en andere betrokkenen in regionale en lokale bijeenkomsten hun mening gegeven. De netbeheerders zijn betrokken om inzicht te bieden in waar het netwerk makkelijk en moeilijk uitgebreid kan worden. Ook de betrokken bestuurders van de  gemeenten, de provincie en de waterschappen hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. 

Waar wel en waar niet

De voorkeur van de deelnemers aan de RES-ateliers ging veelal uit naar zonnepanelen op geluidsschermen, parkeerterreinen en op grote daken. Daarnaast werden plekken aangewezen op en bij bedrijventerreinen en langs wegen. Ook zoekgebieden op en langs water zijn in de concept-RES opgenomen, zoals een deel van het IJsselmeer en het Markermeer. Duidelijk werd ook waar mensen zich zorgen over maken: de kwaliteit van natuur en landschap, de cultuur-historische waarden van dorpen en steden en negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot.

Wat is de volgende stap?

De colleges van de gemeenten, de provincie en de waterschappen stellen vóór het zomerreces de concept-RES vast. Iedereen die heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten kan op de concept-RES reageren. Met al de reacties wordt de concept-RES vanaf oktober aangevuld en verbeterd. Verder gaan de gemeenten de zoekgebieden nader onderzoeken. Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief? Kunnen de bewoners mede-eigenaar worden van de windturbine of de zonnepanelen? Hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken? Tauw en het consortium zullen gemeenten hierin opnieuw adviseren.

RES 1.0 op 1 juli 2021 gereed

Alle informatie wordt verwerkt in de RES 1.0. Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen de RES 1.0 vast. Hierin staan dus de plannen voor duurzame opwek van elektriciteit in de regio. Verder komen hierin de eerste afspraken voor samenwerking rondom regionale warmtebronnen.


Meer informatie over onze expertise op het gebied van energietransitie 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.