Milieueffectrapporten voor capaciteitsuitbreiding N233

Tauw werkt voor de provincie Utrecht aan het opstellen van milieueffectrapporten (MER) voor de N233.

06 september 2019

6 september 2019 – De N233 vormt een verbinding tussen de A12 en de A15. Op twee gedeeltes, namelijk bij Veenendaal en rondom de Rijnbrug in Rhenen, is meer capaciteit nodig om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de regio ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Op basis van verkennende onderzoeken hebben de provinciale besturen van Utrecht en Gelderland voor beide weggedeeltes een besluit genomen over de verdubbeling en aanpassing van een aantal kruisingen. De volgende stap is om de gemaakte keuzes planologisch te verankeren in Provinciale Inpassingsplannen. 

Opstellen milieueffectrapportages

Uit berekeningen is gebleken dat negatieve effecten op Natura 2000 gebieden vanwege stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten kunnen worden. Omdat geen beroep meer kan worden gedaan op het PAS Programma Aanpak Stikstof) is een Passende Beoordeling van de Wet natuurbescherming nodig en daarmee ontstaat er ook de plicht om voor beide projecten een MER (milieueffectrapport) op te stellen. In een MER worden alle milieugevolgen van het project systematisch, transparant en objectief in beeld gebracht. Ook worden maatregelen beschreven om negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken. De milieuonderzoeken die voor de MER’en worden uitgevoerd, worden ook gebruikt ter onderbouwing van de Provinciale Inpassingsplannen.

Ervaringen en enthousiasme

De ervaring van Tauw in een recent met succes afgerond wegproject waar stikstofdepositie een bepalende rol speelde (Kempenbaan, Noord-Brabant) én het enthousiasme van het in te zetten projectteam hebben eraan bijgedragen dat de opdracht aan Tauw is gegund. Tauw voert de opdracht uit met samenwerkingspartner Goudappel Coffeng

Het project loopt van augustus 2019 tot oktober 2020.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.