Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht getekend en gepubliceerd

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 december 2017 het Ontwerptracébesluit (OTB) en het Ontwerpsaneringsplan geluid (OSP) voor de aanpassing van de rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht getekend. Eerder was al het besluit genomen dat voor dit project geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Op 11 januari 2018 zijn het OTB, OSP en de m.e.r.-beoordeling gepubliceerd. Tauw heeft de planuitwerkingsfase van dit project verzorgd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid
Op het gedeelte van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht (7 kilometer) staan vaak files. Dit deel van de A15 komt zelfs tweemaal in de file top 50 voor. Daarom wordt de capaciteit verruimd met een extra rijstrook op de zuidbaan en een weefvak op de noordbaan. De extra capaciteit zorgt voor een betere doorstroming (minder files) én de verkeersveiligheid verbetert. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verder robuust maken van de A15 als belangrijke achterlandverbinding voor de Haven van Rotterdam.

Rol van Tauw
Tauw heeft zorggedragen voor het opstellen van het (O)TB, (O)SP en de m.e.r.-beoordeling. Om de verschillende disciplines aan te sturen is een integraal projectmanagementteam opgericht.

Werkzaamheden die Tauw heeft uitgevoerd betreffen onder andere:

 • Opstellen van het elementair en inpassend wegontwerp (EO en IO)
 • Onderzoek naar:
  - Luchtkwaliteit + stikstof
  - Geluid (t.b.v. OTB en OSP)
  - Natuur
  - Bodem en water(toets)
  - Externe veiligheidLandschap en cultuurhistorie
  - Duurzaamheid
  - Kabels en leidingen
 • Standaardsystematiek voor kostenramingen
 • Omgevingsmanagement, inclusief klanteisenspecificatie en systeemspecificatie
 • Opstellen beslisdocumenten
 • Projectmanagement en projectbeheersing

Door onderaannemer BonoTraffics zijn het verkeerskundig onderzoek en de effectstudie verkeersveiligheid uitgevoerd. Decisio heeft de gevraagde maatschappelijke kosten batenanalyse opgesteld.

Intensieve samenwerking
De OTB / OSP-fase is in circa 10 maanden doorlopen. “Dit was mogelijk dankzij een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines binnen Tauw, met de onderaannemers en met Rijkswaterstaat”, aldus Lucy Talens van Tauw. “Vooral de tweewekelijkse samenwerkdagen op het kantoor van Rijkswaterstaat in Rotterdam zijn goed bevallen; op zo’n dag worden altijd veel zaken afgestemd en dat heeft zeker bijgedragen aan het halen van de planning. Rijkswaterstaat is erg tevreden over de samenwerking en de geleverde kwaliteit. In de laatste prestatiemeting scoorden we een 8.0.”

Tot en met 21 februari 2018 kunnen zienswijzen worden ingediend; Tauw beantwoordt deze namens Rijkswaterstaat. De zienswijzen en eventuele aanpassingen die hieruit voortvloeien worden verwerkt, waarna het Tracébesluit en het saneringsplan vastgesteld worden. Het is de bedoeling dat de weg in 2019 wordt opengesteld voor het verkeer.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.