Als het gaat om de aanpak van bodemverontreiniging constateert Tauw een toenemende focus op een gebiedsgerichte benadering. Verontreiniging in de bovengrond wordt aangepakt in combinatie met bouwrijp maken en herontwikkeling. Grondwaterverontreiniging wordt opgepakt in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Naar onze verwachting zullen grote, op zichzelf staande saneringen, nog slechts incidenteel worden opgestart. Daarnaast is er vanuit een maatschappelijke taakstelling sprake van een meer integrale en verbrede benadering van de bodemonderlaag (bodem/watersysteem) in de planvorming en uitvoering. De algemene trend is dat de rol van de overheid verandert naar een kleinere, slagvaardigere en meer adaptieve partner. Dat vraagt van de overheid een meer klant- en vraaggedreven benadering van het beheer van bodem en ondergrond.

Ordening van de ondergrond

Bij dat alles constateert Tauw een toenemende interesse voor ‘brede diensten’ op het gebied van bodem en ondergrond, die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een duurzame en klimaatbestendige stad. Het besef groeit dat er met de winning van bodemenergie en de opslag van stoffen in de ondergrond, geld te verdienen is. Een toenemend gebruik van de ondergrond stelt echter ook nieuwe eisen aan de ordening van de ondergrond. De beschikbare capaciteit in de ondergrond dient optimaal verdeeld te worden. En waar nodig moet het gebruik van de ondergrond gereguleerd worden om aantasting van de gebruiksfunctie te voorkomen. Een ander belangrijk aspect betreft de continue toename van het aantal kabels, leidingen en rioleringen in de ondergrond. Om schade en uitval van belangrijke maatschappelijke diensten te voorkomen, moet goed rekening gehouden worden met de al aanwezige objecten.

Producten en diensten
Rond het thema Bodem en ondergrond biedt Tauw een groot aantal diensten. Daarbij onderscheiden we drie aandachtsgebieden: bodemverontreiniging, verbreding bodembeleid en benutting bodem en ondergrond.

Bodemverontreiniging

Landelijke overheden: ondersteuning bij het ontwikkelen van hun beleidsproces en het opzetten van kennismanagement en kennisorganisatie.
Bevoegd gezag zoals provincies en grote gemeenten: analyse van langlopende verplichtingen rond nazorg en sanering, advies over de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterkwaliteit en kwantiteit en advies over de aanpak van spoedlocaties.
Gemeenten: bodemonderzoek, partijkeuringen
Overige overheden/Regionale uitvoeringsdiensten: Planvorming en toezicht bij werkzaamheden in verontreinigde grond, actualisatie van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen, optimalisatie van grondstromenbeleid en grondstromenhandhaving.


Verbreding bodembeleid en benutting bodem en ondergrond

Rond dit aandachtsgebied bieden wij onder meer de volgende diensten:

  • Analyses van de maatschappelijke kosten en baten bij het gebruik van ondergrond.
  • Advies bij bovengrondse inpassing van de activiteiten in de ondergrond (geothermie, ondergrondse opslag).
  • Concretiseren van de bijdrage van bodem en ondergrond aan een klimaatrobuuste inrichting van de stad op planniveau.
  • Ruimtelijke inpassing van bodemenergiesystemen.
  • Ruimtelijke inpassing van kabels en leidingen.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Herontwikkeling Bijela-scheepswerf in Montenegro
18 januari 2019

Herontwikkeling Bijela-scheepswerf in Montenegro

Het consortium Damen en Adriatic Marinas hebben onlangs een concessieovereenkomst getekend met de regering…

Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder ondertekend
21 december 2018

Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder ondertekend

Op 20 december 2018 is een nieuwe mijlpaal in het project A27 Houten – Hooipolder bereikt: minister van…

Tauw geeft inzicht in de bodem met AR/VR tijdens netwerkevenement Bodem Breed
12 november 2018

Tauw geeft inzicht in de bodem met AR/VR tijdens netwerkevenement…

Op 13 november vindt in Amsterdam de 30e editie van ‘Bodem Breed’ plaats, hét jaarlijkse netwerkevenement…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Mark in 't Veld
T: +31 62 24 91 67 8
E:mark.intveld@tauw.com
LinkedIn