Wet- en regelgeving op het gebied van bodembeleid verandert voortdurend. Dat kan ook gevolgen voor uw organisatie hebben. Soms zelfs zonder dat u daar erg in heeft. U heeft dan baat bij een proactieve adviseur die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, wetgeving en richtlijnen. Een adviseur die u informeert over zaken die voor u relevant zijn.

Strategisch advies bodembeleid

We leveren strategisch advies aan zowel bedrijven als overheden. Dit betreffen uitvoerbaarheidstoetsen maar ook praktische hulpmiddelen als:

 • (in company) trainingen
 • handboeken, richtlijnen, werkvoorschriften en procedures
 • organisatorische oplossingen.

Ook beschikken we over een diepgaande juridische kennis en ervaring, waardoor wij veranderingen in uw rechtspositie of die van anderen in kaart kunnen brengen en een duidelijk overzicht kunnen geven van de daarbij behorende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Risicobeoordeling land- en waterbodemverontreinigingen

We voeren risicobeoordelingen uit voor zowel land- als waterbodemverontreinigingen, onderzoeken de locatiespecifieke saneringscriteria, beoordelen of de gewenste gebiedsontwikkeling mogelijk is, en welke (tijdelijke) maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Vaak is het mogelijk om op basis van de reeds beschikbare meetresultaten onnodige saneringsinspanningen te voorkomen. Tauw voert de risicobeoordelingen uit met de belangrijkste internationale risicomodellen. Voor stoffen waarvoor geen standaard toetsingswaarden beschikbaar zijn, kunnen wij op basis van toxicologische gegevens veelal een locatiespecifieke norm en/of terugsaneerwaarde voor u afleiden. Daarnaast adviseren wij op basis van de geldende ARBO wet- en regelgeving over te nemen Veiligheid & Gezondheid (V&G) maatregelen voor werkzaamheden in verontreinigde bodem.

Voorbeelden van diensten die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

 • In-company cursus omgaan met bodemverontreiniging bij civieltechnisch grondverzet en herontwikkeling, zoals de cursus “Civieltechnisch grondverzet in verontreinigde bodem”
 • Praktische interne procedures voor bodemkwaliteitsbeheer bij graafwerkzaamheden en grondwateronttrekking in het kader van beheer en onderhoud en herontwikkeling
 • Risicobeoordeling (humaan, ecologie en verspreiding) van bodemverontreiniging voor zowel genormeerde als niet genormeerde stoffen gebruik makend van:
  • verschillende internationale risicomodellen en/of
  • specifieke metingen in contactmedia (bijv. binnenlucht, drinkwater, gewassen etc)

 • Afleiden van locatiespecifieke risicogebaseerde terugsaneerwaarden
 • Advisering mbt Veiligheid en gezondheid (V&G) bij werkzaamheden in verontreinigde bodem. Ondermeer vaststellen veiligheidsklasse (T&F klasse), maatregelpakketten en opstellen V&G plannen op basis van CROW publicatie 132

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.