Bodembeleid voor uw situatie

Wet- en regelgeving op het gebied van bodem is sterk in ontwikkeling. Vooral de Omgevingswet zorgt voor grote veranderingen in het bodembeleid voor bedrijven en overheden. De Omgevingswet biedt namelijk kaders voor milieubelastende activiteiten, maar ook veel mogelijkheden voor maatwerk in regionaal bodem- en ondergrondbeleid. TAUW helpt u dit vorm te geven. We helpen uw organisatie in compliance te blijven én effectief bodembeleid te ontwikkelen, waarmee u gebiedsontwikkelingen mogelijk maakt en invulling geeft aan diverse maatschappelijke opgaven.

Bedrijven

TAUW helpt bedrijven en hun partners (zoals huisaannemers) in compliance te zijn door complexe wetgeving en verantwoordelijkheden te verwerken in overzichtelijke interne beleidsdocumenten. We vertalen wettelijke kaders naar concrete maatregelen en werkprocedures en bieden proactief advies bij veranderingen in wetgeving, verantwoordelijkheden of rechtsposities. Zo voldoen organisaties aan de actuele regelgeving en anticiperen ze tijdig op nieuwe mogelijkheden. We bieden bedrijven onder andere:

 • Handboeken, richtlijnen, werkvoorschriften en procedures
 • Organisatorische oplossingen en procesmatige begeleiding
 • Strategisch bodemadvies bij industriële locatieontwikkeling en transacties
 • (In company) trainingen

Subsidies van bodemsanering

Bedrijven kunnen bij sanering van ernstige verontreiniging, in sommige gevallen, aanspraak maken op de Bedrijvenregeling-subsidie, die tot 70% van de saneringskosten vergoedt. TAUW beschikt over ruime ervaring met deze subsidieregeling en heeft diverse subsidietrajecten succesvol begeleid. TAUW kan naast de voorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de sanering ook de volledige subsidieaanvraag verzorgen.

Overheden

We helpen overheden bij het vormgeven van integraal en evenwichtig bodembeleid. Beleid dat past binnen de wet- en regelgeving, ruimte biedt voor gebiedsontwikkeling en aansluit op verschillende eigen ambities. Door onze kennis van de bodem, maar ook biodiversiteit, duurzame stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie en energietransitie kunnen we verschillende maatschappelijke opgaven met elkaar verbinden. Daarnaast houden we rekening met de uitvoeringspraktijk van projecten in de bodem en ondergrond.

We bieden overheden:

 • Procesmatige begeleiding beleidsvorming
 • Opstellen beleidsdocumenten bodem en ondergrond
 • Implementatie van de Omgevingswet door invulling Omgevingsvisies/plannen en maatwerkregels en voorschriften

 

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

John van Tol 

 +31 61 59 51 43 7  

Stuur mij een mail

 

Risicobeoordeling van de (water)bodemkwaliteit

Gebiedsontwikkeling vraagt om inzicht in de risico’s van de (water)bodemkwaliteit. Hoe eerder inzicht, hoe sneller en kostenefficiënter u de juiste maatregelen treft om de ontwikkeling kansrijk te maken. Een risicobeoordeling van de bodem op locatie biedt dat inzicht. Wij bieden bijvoorbeeld:

 • Generieke risicobeoordeling van verontreinigingen in grond, waterbodem en/of grondwater. Op basis van berekeningen (inclusief een veilige marge) ziet u of de bodem geschikt is voor de beoogde functie.
 • Locatiespecifieke risicobeoordeling (humaan, ecologie, verspreiding) om in detail te bepalen of er risico’s zijn en sanering noodzakelijk is. Hierbij bepalen we ook voor welke terreindelen en bodemlagen sanering effectief is. Daarnaast verzorgen we:
  • Specifiek contactmedia-onderzoek naar potentiële blootstelling aan bodemverontreiniging (bodemlucht, binnenlucht, biobeschikbaarheid van verontreinigingen, gewas- en drinkwateronderzoek)
  • Afleiden van locatiespecifieke normen en advies voor niet-genormeerde stoffen in grond, waterbodem en grondwater

 • Afleiding van risicogestuurde terugsaneerwaarden en advisering risicogestuurde saneringsdoelstellingen voor de voorbereiding van bodemsanering en beoordeling van na sanering achtergebleven restverontreinigingen.

Bij een risicobeoordeling gebruiken we nationale en internationale risico- en blootstellingsmodellen,  beoordelen we risico’s van ZZS en niet-genormeerde stoffen en leiden we locatiespecifieke normen en terugsaneerwaarden af. Door deze manier van werken adviseren we maatregelen die zijn toegespitst op uw locatie en bieden we inzicht in daadwerkelijke risico’s. Dat voorkomt onnodige werkzaamheden, reduceert faalkosten en biedt realistisch inzicht in de haalbaarheid van gebiedsontwikkeling.

 

CROW 400: veilig werken in en met verontreinigde bodem

Als opdrachtgever of werkgever bent u verplicht werkzaamheden in verontreinigde bodem veilig te laten plaatsvinden en werknemers en de omgeving niet bloot te stellen aan schadelijke hoeveelheden stoffen. De CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ helpt u daarbij. CROW 400 biedt namelijk een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

TAUW was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze CROW 400 publicatie. Door onze ruime staat van dienst op het gebied van veiligheid en bodem zijn wij een ideale partner bij het veilig ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodem. Zo ondersteunen wij u met:

 • Vaststelling van veiligheidsklassen voor werkzaamheden op/in de bodem op basis van CROW400 (inclusief afleiding van indicatieve SRCarbo-waarden/Interventiewaarden voor niet-genormeerde stoffen
 • Arbeidshygiënische advisering en metingen zoals specifieke luchtmetingen en blootstellingsmetingen
 • Advisering en toetsing van veiligheid en gezondheid in aanbesteding/contractvormingsfase,
 • Opstellen RI&E’s, veiligheid en gezondheidsplannen (V&G) (integraal en specifiek voor bodem) en Omgevingsplannen (inclusief Omgevingsmonitoring)
 • Veiligheidskundige begeleiding (DLP, R-DLP, MVK, HVK) tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

 

Koppeling digitalie bodeminformatiesystemen

Veel van de benodigde uitgangspunten voor risicobeoordelingen kunnen op efficiente wijze verkregen worden uit de bodemkwaliteitsgegevens van digitale systemen.

Zo kunnen de resultaten van risicobeoordelingen (bijvoorbeeld door de toetsing van beschikbare analysegegevens aan (locatiespecifieke) risicogrenswaarden gemakkelijk in 2D en 3D worden gevisualiseerd in Tegsis Soil Viewer en/of 3D CSM.

Ook zijn er mogelijkheden om bij een voldoende uitgebreide dataset met bodemkwaliteitsgegevens in de Tegsis Soil Viewer geautomatiseerd de veiligheidsklassen voor werkzaamheden in de bodem conform CROW 400 vast te stellen en deze ook op verschillende manieren te visualiseren in Tegsis Soil Viewer en/of 3D CSM. Bijvoorbeeld door middel van veiligheidsklassekaarten. Hiermee kunnen bij bodemincidenten of ongepland civieltechnisch grondverzet, waar snel gehandeld moet worden, kostbare  (voorbereidings)tijd en kosten bespaard worden.

 

Gerelateerde dienstverlening

Heeft u een vraag over bodembeleid en risicobeoordeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.