Als ondernemer krijgt u te maken met regels die de vervuiling van bodem, water en lucht moeten voorkomen. Er is bijvoorbeeld een meldplicht voor nieuwe bodemverontreinigingen, meestal ontstaan als gevolg van een calamiteit. Daarnaast zijn er nog steeds veel terreinen waar sprake is van ernstige bodemverontreinigingen die voor 2030 dienen te worden beheerst of die aangepakt worden op het moment dat er herontwikkeling plaatsvindt. Tot die tijd is het beheer van de bodemkwaliteit belangrijk.

Dit beheer van de bodemkwaliteit kan worden vastgelegd in een locatiebeheerplan (lbp), die één overall aanpak van de bodemproblematiek op een locatie beschrijft. Maar bodemkwaliteitsbeheer is meer. Naast aandacht voor bodemsanering en het voorkomen van bodemverontreiniging heeft Tauw oog voor kansen op het vlak van ondergrondse infrastructuur en ondergrondse leidingen. En voor onttrekking van grondwater voor de productie van drink- of proceswater en de opslag en opwekking van energie.

Visie en ervaring

Beheer van de bodemkwaliteit is wat ons betreft een onderdeel van de ruimtelijke ordening. Het is net zo pragmatisch en beheersbaar als andere milieuaspecten in een ruimtelijk plan. We kijken hierbij naar de gebruikswaarde (hoe bodem nu te gebruiken), de toekomstwaarde (welke functies voor de toekomst) en de belevingswaarde (hoe ervaren we het aanzicht en gebruik van de bodem).

Actief beheer bodemkwaliteit

Actief beheer van de bodemkwaliteit kan een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van uw bedrijf en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ongeacht of u nu eigenaar of gebruiker bent, Tauw Takes Care!

Aanpalende onderwerpen

Onderwerpen die een rol spelen bij bodemkwaliteitsbeheer zijn onder andere:

  • Bedrijvenregeling
  • Bodemenergie
  • Calamiteiten
  • Juridisch bodemadvies
  • Liability en risicomanagement
  • Locatiebeheerplan
  • Second opinion
  • Transacties verontreinigde bedrijfsterreinen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.