Gevaarlijke stoffen bij bedrijven

Binnen uw bedrijf kunnen meerdere gevaarlijke stoffen voorkomen. Een stof is een gevaarlijke stof als deze door intrinsieke eigenschappen of omstandigheden gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kan veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd in gevarenklassen, die per wetgeving verschillen. Onder het GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling) is dit geharmoniseerd. Er zijn verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften van toepassing voor productie, vervoer, opslag, gebruik en afvalverwerking, waarbij de exacte definitie kan verschillen.

Brzo-wetgeving

Elk bedrijf in Nederland is verplicht zijn gevaren en risico’s te inventariseren conform de Arbeidsomstandighedenwet (de RI&E). Afhankelijk van de hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen en de proces- dan wel opslagcondities, dient u een aanvullende RI&E op te stellen. 

Als de toegestaande hoeveelheid boven een bepaalde drempelwaarde uitkomt (de drempels zijn opgenomen in de Europese richtlijn 2012/18/EU d.d. 4 juli 2012, ook wel de SEVESO III-richtlijn genoemd), valt u onder het Besluit risico zware ongevallen:2015 (Brzo:2015). Binnen het Brzo kunt u aangewezen worden als lagedrempelinrichting of een hogedrempelinrichting.

Jaarlijkse inspecties SZW

Jaarlijks kunt u als Brzo-bedrijf een inspectie verwachten van een inspectieteam onder leiding van de Inspectie SZW, samen met de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met de bevindingen. Samenvattingen van deze bevindingen zijn openbaar.

 

Eisen vanuit de Brzo-wetgeving

Als uw bedrijf onder de Brzo-wetgeving valt, dient u te voldoen aan de wettelijke eisen van het Brzo. De belangrijkste eis is dat uw bedrijf alle maatregelen treft die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Hoe uw bedrijf dat doet, dient u vast te leggen in het Preventie Beleid Zware Ongevallen. Daarnaast dient een Brzo-bedrijf te beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het VBS kent een aantal vaste onderwerpen. Tauw heeft de filosofie om zo min mogelijk onderwerpen dubbel op te doen. Ons idee is om het VBS te integreren in andere managementsystemen, zoals ISO 14001 en ISO 45001. 

Tauw kan uw organisatie ondersteunen in het opzetten/integreren van managementsystemen

De rol van Tauw

Uit bovenstaande blijkt dat wanneer u als bedrijf een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen heeft conform de vergunning, u aan veel en meestal complexe eisen dient te voldoen en hier jaarlijks op gecontroleerd wordt door de overheid. Allemaal om een zwaar ongeval te voorkomen. Tauw heeft op alle gebieden specialisten om onderzoeken uit te voeren, advies te geven en bedrijven te helpen te voldoen aan de vergunning en de wet- en regelgeving. Daarnaast beschikt Tauw over een aantal deskundigen die het hele spectrum overzien en u kunnen helpen voorbereiden op en begeleiden bij de jaarlijkse inspectie.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze adviseurs

 

 

 

 

Vragen over de veiligheid in uw bedrijf?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Pieter Luiten
T: +31 62 92 40 87 7
E:pieter.luiten@tauw.com
LinkedIn
Pieter Luiten