Tauw heeft niet alleen kennis op het gebied van milieumanagement maar ook op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij zijn daardoor uitstekend in staat om de toets aan de ingewikkeld geformuleerde normen uit het Bevi navolgbaar, inzichtelijk en objectief weer te geven. Onze werkwijze is transparant en dit bespoedigt de procedures die vanuit de Algemene wet bestuursrecht vaak volgen op door het bevoegd gezag genomen besluiten.

In het kader van een aan te vragen milieuvergunning toetsen we de normen uit het Bevi regelmatig. Indien noodzakelijk maakt een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) deel uit van onze interpretatie van de geleverde rekenresultaten. In de gevallen waar de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) maatgevende afstanden voorschrijft, beoordelen we deze op hun ruimtelijke inpasbaarheid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen