Risico’s binnen installaties inschatten & beheersen

Procesveiligheid houdt in dat met name chemische processen veilig plaatsvinden binnen de installatie. Dat betekent dat LOC’s (Loss Of Containment) wordt voorkomen door de installatie-integriteit (asset integrity) te handhaven gedurende de levenscyclus. Wanneer de risico’s niet goed worden ingeschat en beheerst, kunnen schadelijke en omvangrijke gevolgen voor mens, dier en milieu ontstaan. Vanwege de ernst van de gevolgen dient u procesveiligheid systematisch en grondig uit te voeren. Wij ondersteunen u bij de inventarisatie van de gevaren en ongewenste situaties om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat kan er gebeuren en wat zijn geloofwaardige risico’s?
  • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?
    • Beoordelen van het risico (kans x effect) van de afwijking (naakte risico)
  • Welke beveiligingen zijn hiertoe voorzien?
    • Beoordeling van het (rest) risico, rekening houdend met aanwezige LOD’s
  • Zijn er aanvullende acties nodig (aanbevelingen)?

Voor het goed inschatten van het risico is een risicomatrix noodzakelijk. Door een eenvoudige en eenduidige manier van inschatten begrijpt iedereen binnen het bedrijf waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Als er geen bedrijfseigen risicomatrix beschikbaar is kan Tauw ondersteunen bij het opstellen gevalideerde bedrijfsspecifieke risicomatrix.

Toetsen van installaties

Om installaties goed en veilig in te zetten is het noodzakelijk om de installatie te toetsen en om na te gaan of de getroffen voorzieningen nog steeds toereikend zijn. Specifieke veiligheidsstudies zijn toegespitst op de aard van het bedrijf en moeten passen bij de geïdentificeerde gevaren. Het is noodzakelijk om te werken volgens een gestructureerde aanpak met participatie en input van deskundige werknemers.

Voor Brzo-bedrijven is het van belang dat de veiligheidsstudie in overeenstemming is met de bedrijfseigen procedures en aansluit bij Veiligheidsrapporten en de daaraan gekoppelde installatiescenario’s.

Er zijn diverse risicoanalysetechnieken en -methoden, waarbij in de procesindustrie HAZOP en FMEA voornamelijk worden toegepast. Tauw kan uw bedrijf faciliteren bij de uitvoering van diverse risico analyse sessies waarbij de structuur en kwaliteit gewaarborgd blijven.

Procesveiligheid binnen uw bedrijf optimaliseren?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen