Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

Een QRA:

  • Is een manier om specifieke gegevens over de bedrijfsvoering te communiceren aan de vergunningverleners
  • Schept inzicht in de mate waarin de verschillende bedrijfsonderdelen bijdragen aan de restrisico’s
  • Stelt vast in hoeverre deze risico’s, in relatie tot het ruimtegebruik in de directe omgeving, aanvaardbaar zijn voor de betrokken partijen.

Tauw is op alle drie de vlakken actief. We zetten onze kennis en ervaring in bij de interpretatie en toetsing van de in de QRA berekende restrisico’s aan de kaders die in het Besluit externe veiligheid worden gesteld. We hanteren daarbij de rekenmodellen SAFETI-NL en RBM II.

Milieu Risico Analyse (MRA)

De Milieu Risico Analyse (MRA) richt zich op de milieueffecten van de bedrijfsvoering op water. Hierbij wordt vastgesteld wat het risico is van lekkages, leidingbreuk, falen van een tank van waterbezwaarlijke stoffen, op het oppervlaktewater. De MRA is relevant voor bedrijven die zich dicht bij oppervlaktewater bevinden en vloeibare stoffen in grote hoeveelheden opslaan.

Een MRA biedt inzicht in:

  • Hoeveelheid waterbezwaarlijke stoffen (toxiciteit, drijflaagvormers, zuurstofafbraak)
  • Installaties waar deze stoffen zich in bevinden en de maatregelen om stoffen bij calamiteiten te beheersen
  • Afstromingroutes naar het oppervlaktewater
  • Effecten van de uitstroming op het oppervlaktewater
  • Advies om effecten te reduceren

Bij de uitwerking van een MRA maakt Tauw gebruik van het model Proteus.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen