Begin 2011 is de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) in werking getreden. De RIE integreert de IPPC-richtlijn met zes andere richtlijnen inzake industriële emissies van verontreinigende stoffen, zoals de Richtlijn Grote Stookinstallaties en de Richtlijn betreffende de verbranding van afval. Daarnaast repareert de RIE een aantal onduidelijke onderdelen van de IPPC. De belangrijkste oude richtlijnen die de RIE nu vervangt, zijn momenteel geïmplementeerd via Bva, Bees A en Oplosmiddelenbesluit.

De huidige emissierichtlijnen stellen verschillende eisen aan installaties. Dat levert verwarring op. Daarom is door de Europese Commissie besloten om alle richtlijnen over industriële emissies te integreren in één richtlijn. Nederland en andere lidstaten hebben twee jaar om de richtlijn te implementeren in de nationale wet- en regelgeving. Het kan zijn dat van kracht worden van de RIE in begin 2013 gevolgen heeft voor uw bedrijf.

Onze experts op dit dossier kunnen een volledige RIE-check voor u uitvoeren, die u zekerheid geeft over de consequenties voor uw bedrijf. Hiermee krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken en hebt u tevens de garantie dat het onderwerp RIE voldoende is opgenomen in een eventuele vergunningaanvraag. In het geval dat u nog niet aan de nieuwe richtlijn voldoet ondersteunen we u bij het interpreteren van de voorschriften, het opstellen van een plan van aanpak, het doorvoeren van maatregelen en de communicatie met het bevoegd gezag. Tauw Takes Care.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Caroline ten Bos
T: +31 62 29 96 83 9
E:caroline.tenbos@tauw.comCa
LinkedIn