Ruime ervaring met MER voor bestemmingsplan buitengebied

Voor ongeveer 30 gemeentes door het hele land heeft Tauw een planMER opgesteld bij het bestemmingsplan buitengebied, vaak voorafgegaan door een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Door de jaren heen hebben wij een beproefde methode ontwikkeld. Zo hebben wij voor verschillende fasen ‘standaarden’ ontwikkeld waardoor wij efficiënt de verschillende deelrapporten en het uiteindelijke planMER kunnen opleveren. Doordat wij alle disciplines, zoals stikstof, geur, lucht, geluid, bodem, landschap en ecologie, onder een dak hebben, zijn de lijnen kort en dat komt het proces merkbaar ten goede.

Vooruitlopend op de Omgevingswet: pilot project omgevingsplan en MER

De gemeente Steenwijkerland wil vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet al een omgevingsplan opstellen voor het buitengebied. Hierin moeten de ontwikkelingen van de agrarische en de toeristisch-recreatieve sector een plek krijgen. Het is een pilot project in het kader van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. In samenwerking met de gemeente en Bugel Hajema zoeken wij naar een juiste invulling van het nieuwe instrument omgevingsplan en een MER dat hierbij aansluit. In het MER zijn de effecten in beeld gebracht van verschillende uiteenlopende scenario’s (meer woningbouw, grotere agrarische sector, uitbreiding recreatieve sector en andere bedrijvigheid).

Gevolgen van stikstofdepositie op uitbreidingsmogelijkheden van de agrarische sector

In het buitengebied staan de ontwikkelmogelijkheden van de agrarische sector meestal centraal met de daarbij horende milieugevolgen. Belangrijk onderdeel is de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in en rondom het plangebied. Tauw voert in dit kader stikstofberekeningen uit om te bepalen wat de maximale omvang van de bouwvlakken in het bestemmingsplan buitengebied kan zijn. Waar nodig stelt Tauw passende beoordelingen conform de Wet natuurbescherming op, als op voorhand significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten zijn. De resultaten van de passende beoordeling / planMER kunnen aanleiding geven het bestemmingsplan aan te passen om effecten te mitigeren of te voorkomen. Wij adviseren uw gemeente hier graag over.
Wij maken gebruik van de kennis van onze specialisten op het gebied van landbouw, natuur, stikstof en m.e.r. en onze ervaringen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de AERIUS-calculator. Tauw heeft ook het MER voor de Programmatische Aanpak Stikstof opgesteld.

Inrichtingsplannen

Voor verschillende inrichtingsplannen brengt Tauw ook de milieueffecten in beeld, veelal in combinatie met een passende beoordeling. Voorbeelden van dergelijke plannen zijn de inrichting van Natura 2000-gebieden gericht op het herstellen van de natuur in het kader van het PAS. Een ander voorbeeld is een MER en passende beoordeling voor de herontwikkeling van het cultuurhistorisch waardevolle complex Radio Kootwijk. Voor het Koningsven aan de voet van het Reichswald hebben wij een MER en voortoets Natura 2000 opgesteld voor een natuurontwikkeling in combinatie met zandwinning en een bijdrage aan diverse maatschappelijke doelstellingen, zoals extra waterberging, recreatieve ontwikkeling en een verbetering van de landbouwstructuur. Het MER dient in dit project als onderlegger voor het bestemmingsplan en de ontgrondingenvergunning.

Lees meer over

'Milieueffectstudies voor ontwikkelingen in het landelijk gebied'

Referentie projecten

MER inrichtingsmaatregelen PAS Sallandse Heuvelrug

In het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000 worden op en rond de Sallandse Heuvelrug diverse herstelmaatregelen uitgevoerd zoals opgenomen in het Natura 2000-beheerplan en de gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Onderdeel van deze opgave is het inrichten van de Zunasche Heide als foerageergebied voor het korhoen.

Lees verder
Steenwijkerland, MER buitengebied – pilot Omgevingswet

De gemeente Steenwijkerland is bezig met een omgevingsplan voor het buitengebied. Een pilot project in het kader van het programma “Aan de slag met de Omgevingswet”. Het ontwerp omgevingsplan heeft samen met het planMER ter inzage gelegen. Tauw heeft het planMER (inclusief NRD) opgesteld.

Lees verder

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.