Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beschermt de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. De richtlijn is vertaald naar landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. Waterbeheerders werken hard om doelstellingen te halen. Wij helpen hen hierbij in de gehele keten van beleid, doelen, watersysteemanalyse, monitoring, maatregelen en uitvoering. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de chemische waterkwaliteit en een aantal specifiek ecologische aspecten zoals visstandbeheer, vismigratie, morfologie, natuurvriendelijke oevers, inrichting, onderhoud en (maai)beheer. Onze kracht ligt in het resultaatgericht werken. Streven naar producten die écht bruikbaar zijn, binnen verschillende lagen van de organisatie.

Bekijk het projectDe doelen voor ‘overig water’ in Flevoland

 

Slim meten aan waterkwaliteit

Monitoring is noodzakelijk om de ontwikkeling in de (ecologische) waterkwaliteit zichtbaar te maken. In veel gevallen is klassieke monitoring passend, maar nieuwe technieken zijn in opkomst. Wij werken aan projecten waarbij burgers of agrariërs de monitoring uitvoeren (Citizen Science). Een voorbeeld is S(ken) je sloot. Dit vergroot het waterbewustzijn én levert een schat aan gegevens. Wij gebruiken nieuwe meettechnieken zoals satellietgegevens of DNA-technieken. Dit vergroot het inzicht en de monitoringskosten zijn vaak lager.

Toetsing van meetgegevens aan de gewenste toestand brengt knelpunten boven water. Op basis hiervan adviseren wij welke maatregelen ingezet kunnen worden. Wij helpen u ook met een KRW- of BPRW-toets, om van te voren het effect van een ingreep in of nabij een watersysteem te bepalen.

Inrichting en beheer van watersystemen

In de afgelopen decennia zijn watersystemen, zoals beken, rivieren, watergangen en plassen, uniformer geworden. Dit heeft geleid tot het verdwijnen van specifieke soorten of de opkomst van ongewenste soorten die goed gedijen in structuurarme watersystemen. Het herstel van deze wateren valt en staat met een goede systeemkennis. De fysieke toestand lokaal, zoals oevervorm, waterdiepte en dood hout, kan direct invloed hebben op het ecologisch functioneren.

Tauw helpt uw organisatie met:

  • het in kaart brengen van het watersysteem,
  • de huidige systeeminrichting (Zie artikel: zicht op structuur),
  • het signaleren van knelpunten
  • en de juiste maatregelen.

Dit doen wij vanuit onze gebiedskennis met integrale input vanuit ecologie, bodem, water, civiele techniek, landschap etc.

Onze inrichtings- en beheerprojecten komen voort uit de KRW, waterveiligheid, GGOR, N2000 en NNN. 

Bekijk het project 'Zicht op structuur'. In samenwerking met o.a. Stowa en Witteveen & Bos. 

 

Zwemwaterbeheer

Schoon en gezond water is essentieel tijdens zwemmen en recreëren. Het beheer van zwemwater wordt via Europese wetgeving geregeld. Wij ondersteunen waterbeheerders in het monitoren van de zwemwaterkwaliteit, bij het in beeld brengen van vervuilende bronnen en bijbehorende maatregelen en bij het opstellen van (verplichte) zwemwaterprofielen. Dit advies richt zich op officiële zwemwaterlocaties (www.zwemwater.nl), maar ook bijvoorbeeld op waterspeelplaatsen en evenementen. Overal waar mensen in water recreëren. In opdracht van de provincie Overijssel werken wij aan een business case voor de tool Smartswim. Aan de hand van satellietbeelden en machinelearning voorspelt de tool het aandeel blauwalgen in het water en geeft daarmee informatie over de zwemwaterkwaliteit.

 

Aan de slag met aquatische ecologie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.