Data inwinnen, beheren en presenteren: Ecoviewer

De ontwikkelingen voor het inwinnen van ecologische data gaat snel. Tijdens veldwerk gebruiken wij onder andere:

  • cameravallen
  • warmtebeeldcamera’s
  • batdetectors & batloggers
  • drones

Wij werken hierin ook samen met externe specialisten, zoals voor de sampleanalyse van eDNA. De data analyseren wij met GIS en gespecialiseerde software zoals Batsound en Batexplorer. Wanneer wij zelf buitenlopen gebruiken wij de app Collector van Esri om onze waarnemingen in te voeren of foto’s in op te slaan. Alle data wordt direct gesynchroniseerd met ons eigen datamodel. Deze ecologische gegevens worden vervolgens gevalideerd, geanalyseerd en digitaal gepresenteerd in een viewer, op kaart of in een rapport.

Meer over de Ecoviewer 

De Ecoviewer brengt beschermde natuurwaarden in beeld

Veldwaarnemingen, gebiedsbescherming, soortendichtheid, heatmaps of natuurbeleid presenteren wij in de Ecoviewer. De Ecoviewer is een handige webtool die snel en eenvoudig beschermde natuurwaarden binnen een gebied in beeld brengt. In slechts enkele klikken komt in beeld waar en welke beschermde planten- en diersoorten in een bepaald gebied worden verwacht of juist worden uitgesloten.

Deze database biedt een geïntegreerd overzicht van de ecologische en ruimtelijke situatie in uw werkgebied:

  • Verspreiding van beschermde natuurwaarden, toegesneden op de Wet natuurbescherming
  • Aan- of afwezigheid van planten- en diersoorten in een geselecteerd gebied
  • Waarnemingen zijn gekoppeld aan rapportages, natuurtoets of analyse
  • Eenvoudig te presenteren aan derden of te downloaden (GIS-)data
  • Informatie op maat toe te voegen
  • Een handige webtool, 24/7 toegankelijk.

Heeft u behoefte aan snel en eenvoudig inzicht in ecologische data, bijvoorbeeld voor een natuurtoets, het bepalen van cummulatie of gebiedsbescherming in relatie tot de verspreiding van soorten? Wij helpen u graag met een Ecoviewer op maat.

Citizen Science; maak meer gebruik van burgers

Het betrekken van burgers is een waardevolle manier om data te verzamelen: Citizen Science. Denk maar eens aan waarneming.nl of de vrijwilligers die meetellen voor SOVON, FLORON etc. In opdracht van Waternet hebben wij de app (s)Ken je sloot ontwikkeld. Boeren die op een natuurvriendelijke manier hun sloot onderhouden gebruiken de app om onderwaterplanten te monitoren. Zo houden ze samen met het waterschap bij of de sloot ook daadwerkelijk ecologisch gezonder wordt. Ook basisscholieren in de gemeente Utrecht gebruiken de app (s)Ken je sloot voor de beoordeling van stadswater. Deze nieuwe vorm van data inwinnen heeft de toekomst, wij helpen u graag bij de mogelijkheden in uw project.

Beter voorspellen met modellen

Geo-informatie is informatie zoals, bodem, landschapselementen, wegen, landgebruik en bebouwing. Met behulp van GIS gebruiken wij deze ruimtelijke informatie in modellen om inzicht te krijgen in het voorspellen van effecten op beschermde soorten of het gerichter sturen op beheer en onderhoud.

Het Vleermuismodel is ontwikkeld in samenwerking met de Zoogdiervereniging en is bruikbaar voor grote projecten als tracé-ontwikkelingen. Het model voorspelt waar welke vleermuizen zich ophouden en waar de vliegroutes kunnen liggen. Inzichtelijk is vervolgens waar het tracé vleermuisgebieden doorsnijdt.

Het Bladvalmodel en het Baggeraanwasmodel is ontwikkeld als handvat voor risicogestuurd bagger- en kroosbeheer. Het Bladvalmodel berekent de toestroom van blad naar de waterlopen en geeft aan op welke plek beheer nodig is. Het Baggeraanwasmodel geeft inzicht in de mate van beschaduwing van bomen op het water en daarmee de kans op de aanwas van bagger op die plek.

 

Aan de slag met ecologische data

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.