Natuurinclusief bouwen is de norm

De aanleiding om natuurinclusief te bouwen kan voortkomen uit een verplichting voor mitigatie of compensatie vanuit de natuurwetgeving. Ook hebben steeds meer gemeenten in beleid en bouwvergunningen opgenomen dat bij renovatie en nieuwbouw de biodiversiteit versterkt moet worden middels natuurinclusief bouwen.

Een goede inpassing van natuur vraagt om een brede blik, het leggen van de verbindingen met de omgeving en advies op maat voor (potentiële) aanwezige natuurwaarden. Tauw heeft veel ervaring om vanuit een natuurvisie, groenstructuurplan of natuurkansenkaart toe te werken naar een concreet advies voor een natuurlijke inrichting.

Met het onafhankelijk keurmerk BREEAM-NL is het mogelijk om natuurinclusief te bouwen en om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken.

Bomen en groenbeheer

Bomen vervullen een belangrijke functie in de stad:

  • ze vangen fijnstof op
  • verminderen hittestress
  • en bieden een nestplaats en voedsel aan talloze dieren.

In de stad ligt het tempo van ontwikkeling hoog. Hoe krijgen bomen in deze dynamiek een volwaardige plaats? Een belangrijke voorwaarde is het tijdig meenemen van bomen in ruimtelijke projecten. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een Bomen Effect Analyse (BEA), waarin wordt onderzocht of duurzaam behoud van bomen samengaat met de geplande ontwikkeling.

Ook voor het uitvoeren van boomveiligheidscontroles, bomeninventarisaties, boomtaxaties en verplantbaarheidsonderzoeken kunt u bij één van onze boomspecialisten terecht.  Een praktisch handvat is de bomenposter, waarin werkregels en aandachtspunten bij werkzaamheden rondom bomen staan.

Bermbeheer met de bijenwijzer

Bijen kunnen als vliegwiel of uithangbord voor biodiversiteit fungeren. Om achteruitgang van wilde bijenpopulaties tegen te gaan, zijn beheer- en inrichtingsmaatregelen nodig die zorgen voor meer bloemen (voedsel), meer structuurelementen (om te nestelen en schuilen) en meer variatie op kleine schaal. Voor het verbeteren van het leefgebied voor bijen heeft Tauw de bijenwijzer ontwikkeld. De bijenwijzer geeft u:

  • inzicht in de verspreiding van de Nederlandse bijensoorten
  • een database van gebiedseisen per bijensoort
  • optimale beheer- en inrichtingsmaatregelen op maat, toe te passen in natuurgebieden, stedelijk en landelijk gebied

Naast concreet beheeradvies ontwikkelen we ook een kansenkaarten voor bijenvriendelijk beheer. Meer informatie over bijenvriendelijke inrichting en beheer vindt u hier (referentieproject bijenwijzer).

Gebruik van modellen voor slim waterbeheer

Waterbeheerders hebben de opgave om de waterkwaliteit en de daarmee samenhangende ecologie, gezondheid en beleving van (stads)wateren te verbeteren. Terugkerende problemen zijn bijvoorbeeld:

  • teveel kroosontwikkeling als gevolg van warmere zomers
  • of snelle baggeraanwas in de stadswateren door bladval van bomen langs de watergangen.

 

Baggeraanwas- en bladvalmodel

Gemeenten en waterschappen zetten steeds meer in op risicogestuurd en klimaatbestendig waterbeheer. Tauw heeft daarom het bladvalmodel en het baggeraanwasmodel ontwikkeld als handvatten voor slim waterbeheer. Het bladvalmodel berekent de toestroom van blad naar de waterlopen en geeft het ruimtelijk aan waar bladvissen een kansrijke maatregel is. Zie hiernaast het artikel over tauw in VakbladGroen

Het baggeraanwasmodel geeft de waterbeheerder inzicht in de mate van beschaduwing van bomen op het water en de hoeveelheid baggeraanwas per waterlichaam. Het baggeren kan hiermee veel gerichter plaatsvinden. Tot slot kan met luchtfotografie en het inzetten van drones de kroosontwikkeling in de stad nauwkeurig worden gemonitord en kunnen knelpunten tijdig worden aangepakt.

 

Aan de slag met ecologische inrichting en beheer?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.