Creativiteit is nodig voor het vergroten van biodiversiteit

Samen met u gaan wij ook in reguliere opdrachten op zoek gaan naar alternatieven in ‘sustainable solutions’. Wij maken de baten van groen en blauw inzichtelijk. De waarde van natuurlijk kapitaal kunt u zo nadrukkelijker meewegen in beleid en besluitvorming. Hier gebruiken wij onder andere de principes uit de TEEB-stad tool voor.

Met het gebruiken van ecosysteemdiensten als argument is het logisch om ook budgetten van andere beleidsgebieden aan te spreken om natuur binnen en buiten de stad te versterken. Deze benadering van groen als oplossing vraagt om creativiteit, doorzettingsvermogen en een multidisciplinaire benadering. Tauw kan u hierbij helpen om van een abstracte visie tot een concrete inrichting te komen. Wij hebben ervaring om dit vast te leggen in beleids- en beheerplannen en wij weten wat de succesfactoren zijn. Landelijk dragen wij via verschillende City-deals bij aan het vergroten van kennis en toepassingen.

Ecologische visie en natuurkansenkaart geven richting

Om doelgericht te kunnen werken aan het verhogen van biodiversiteit en landschappelijke waarden helpen wij u met een ecologische visie en het opstellen van een natuurkansenkaart. De natuurkansenkaart laat zien welke maatregelen op welke plekken het meest effectief zijn.

Vanzelfsprekend worden deze maatregelen in samenhang met de omgeving en andere opgaven zoals klimaatadaptatie bekeken.Door het koppelen van de ecologische visie en natuurkansenkaart aan beleid, zoals een groenstructuurplan, wordt de uitvoering geborgd. Ook voor het maken van soortbeschermingsplannen voor specifieke aandachtsoorten kunnen wij u ontzorgen.

 

Bomen en groen houden de stad gezond

De grote steden blijven groeien. Meer mensen, betekent meer woningen, meer verkeer, meer infrastructuur en dit alles leidt tot verdere verstening van de stad. Om de stad leefbaar te houden is groen van cruciaal belang. Wij adviseren u over hoe openbaar groen en natuur en bijdraagt aan een gezonde stad. Behalve dat bomen en groen bijdragen aan verkoeling van de stad en bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast is groen ook functioneel in de ruimtelijke samenhang van een plek. Ook voor het vastleggen van Co2 zijn bomen geschikt. Tauw helpt u bij het maken van afwegingen over behoud van het bestaande bomenbestand of het herplanten ervan, en bij de keuze van geschikte bomen- en plantensoorten.

Lees meer over het versterken van klimaatadapatatie


Natuur en recreatie, hoe gaat dit samen?

Bij het zoeken naar balans gaat het om de afweging in hoeverre recreatie mogelijk is in gebieden met hoge natuurwaarden. We hebben daarmee veel ervaring bij diverse recreatievormen. Beleidsmatige ervaring, zoals de beoordeling van effecten van muziekfestivals, vuurwerk en evenementen op natuurwaarden of effecten van recreatie op KRW-doelstellingen. Tauw is ook bekend met het doelmatig beschrijven van de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN om de invloed van recreatie te kunnen bepalen. Daarnaast bieden we de praktische ervaring op het gebied van monitoring van vogels en vleermuizen tijdens festivals en vuurwerkevenementen.

Download ons kennisdocument Vuurwerk en Wet natuurbescherming

 

Vragen over natuurlijk kapitaal en biodiversiteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts