Voor gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en het Rijk

De natuurwet is volop in beweging. Denk aan de vraag of het PAS voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is en de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Ook zijn bevoegdheden voor vergunningverlening en handhaving bij de provincies komen te liggen. En gemeenten hebben vragen over hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid bij de Wnb. U heeft er niet alleen nieuwe taken bij gekregen, ook invulling geven aan de verandering in beleid is noodzakelijk. In hoofdzaak gaat het om vijf facetten: Natura 2000, Houtopstanden  Beschermde soorten Programma Aanpak Stikstof (PAS) Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Wij ondersteunen overheden bij het uitvoeren van uw werkzaamheden door:

 • het meedenken over:
  • de praktische invullingen in uw natuurbeleid
  • de praktische invullingen van voorwaarden uit de Omgevingsverordening voor houtopstanden
  • handhaving om te voorkomen dat illegale activiteiten Natura 2000-doelen belemmeren
 • het faciliteren van kennisoverdracht over de wet, bijvoorbeeld in de vorm van:
  • handreikingen
  • kennisdocumenten
  • cursussen
 • in beeld brengen van de natuurwaarden van het NNN binnen uw provincie
 • het ondersteunen bij vergunningverlening en beleidsvorming
 • het ondersteunen bij andere uitdagingen die u ervaart bij de nieuwe taken op het gebied van de Wnb en het natuurbeleid.

Onderzoek of uw organisatie voldoet aan de natuurwet


Voor bedrijven, evenementen, grondeigenaren en particulieren

Bent u van plan om te slopen, te bouwen, beheer en onderhoud uit te voeren of een evenement of festival te organiseren? Dan bent u meestal verplicht om een toetsing aan de natuurwetgeving uit te laten voeren. Ook is het soms nodig om te toetsen aan het NNN of provinciaal natuurbeleid. Bij toetsingen aan de natuurwetgeving kan er sprake zijn van de noodzaak voor een ontheffing, vergunning of melding en eventueel van een juridisch vervolg traject. Ellenlange rechtelijke procedures proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Gedegen veldonderzoek en een kundige juridische interpretatie van de resultaten is daarvoor van belang. Natuurlijk denken wij mee over werkbare oplossingen binnen de geldende regels. Wij voeren natuurtoetsen en effectbeoordelingen uit en begeleiden u bij de (WABO)vergunning- of ontheffingsaanvraag.

Onderzoek of uw bedrijf voldoet aan de natuurwet

Voldoet uw organisatie aan de natuurwetgeving, of niet?

Met ruim 30 ecologen onderzoekt Tauw dit vraagstuk al jaren voor zowel overheden, waterschappen als bedrijven

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts