Natura 2000-beheerplannen

In de Natura 2000-beheerplannen worden de natuurdoelen uitgewerkt en de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om deze doelen te kunnen halen. De toetsing van het ‘bestaand gebruik’ bepaalt voor welke activiteiten een Wnb vergunning nodig is en welke activiteiten vergunning vrij zijn.

Vanaf het eerste moment dat de Natura-2000 beheerplannen werden opgesteld werkt Tauw hieraan mee, in opdracht van provincie, (voormalig)DLG, RVO, BIJ12, IPO en Staatsbosbeheer. Met onze ervaring in methodiek, wetgeving- en ecologische gebiedskennis helpen wij u een stap verder met de Natura 2000-beheerplannen, uitvoering van de maatregelen en gebiedsprocessen.

Het PAS is relevant voor iedereen

Het PAS is relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof veroorzaakt (initiatiefnemers), betrokken is bij het verlenen van vergunningen (overheden) en bij natuurbeheer (eigenaren en beheerders van natuurterreinen). Lees verder wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

1. Het PAS voor beleidsmakers en vergunningverleners

Wij zijn deskundig op het gebied van het PAS:

  • Onze ecologen zorgen voor de inhoudelijke kennisbijdrage aan het PAS
  • Onze ecologen werken aan het actualiseren van de PAS-gebiedsanalyses
  • Tauw is ‘superuser’ voor de ontwikkeling van het rekeninstrument AERIUS
  • Onze adviseurs implementeren het PAS in het uitvoerings- en vergunningenbeleid
  • Wij zijn toetser (MER en passende beoordeling) van het PAS aan de Wet natuurbescherming
  • Wij zijn opsteller van de Tussenevaluatie PAS aan de Tweede Kamer
  • Wij hebben een vaste samenwerking met vooraanstaande juristen en advocatenbureaus.

Wij adviseren u graag, bijvoorbeeld over: Wat heeft het Europese PAS-arrest voor gevolg voor vergunningverlening? Neem contact met ons op om nog meer te weten wat wij voor u kunnen betekenen.

2. Het PAS voor terreinbeheerders en waterschappen

De herstelmaatregelen van het PAS zijn allesbehalve vrijblijvend. Uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in de gebiedsanalyses, is een wettelijke verplichting voor de betrokken overheden. Vanzelfsprekend zijn terreinbeherende organisaties en waterschappen zeer nauw betrokken bij het hele traject van opstellen en uitvoeren van de herstelmaatregelen. In het noodzakelijke gebiedsproces dat Tauw voor u kan coördineren, voeren we keukentafelgesprekken met omwonenden, natuurorganisaties en andere betrokkenen. De opgave per gebied verschilt en ons werk loopt daarom ook uiteen van procesmanagement, onderzoeken op het gebied van geohydrologie, archeologie en waterhuishouding tot het ontwerp van inrichtingsplannen, bestekken en uitvoeringsbegeleiding.

 

3. Het PAS voor initiatiefnemers van plannen en projecten

Industrieën en bedrijven die willen uitbreiden met hun activiteiten ondersteunen wij bij de toetsing aan de Wet natuurbescherming en het PAS.

Zo adviseert Tauw bedrijven als:

  • ASML
  • Tata Steel
  • Shell

Overheden helpen wij bij het toetsen van bestemmingsplannen, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn Kustsuppletie, IJsseldelta Zuid, Meanderende Maas en Brouwersdam. Onze luchtspecialisten kunnen voor allerlei typen gebruik en voertuigen stikstofberekeningen uitvoeren en bepalen of een vergunning voor het PAS noodzakelijk is. Wilt u meer weten wat wij kunnen doen voor u op het gebied van natuurwetgeving, kijk dan hier (subpagina 1)

Cursus PAS voor plannenmakers

Onze cursus is bedoeld voor initiatiefnemers van projecten en plannen, planvormers en medewerkers van gemeentes. In de cursus komt het volgende aan bod: de regeling PAS, de mogelijkheden voor plannen, de AERIUS Calculator, recente ontwikkelingen en individuele vraagstukken van de deelnemers.

Aan de slag met PAS en Natura 2000

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts