Steeds integraler

Bij deze verkenningen en planstudies wordt onderzoek gedaan naar kansrijke oplossingen die tot een keuze voor een voorkeursalternatief moeten leiden. Terugkerende elementen in alle planstudies zijn ontwerpen, kostenramingen, milieuonderzoeken, alternatievenafweging en het procedureel en ruimtelijk borgen van het voorkeursalternatief, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan, Tracébesluit (OTB/TB), provinciaal inpassingsplan (PIP) of Projectplan Waterwet. Het doel van een planstudie is bij te dragen aan de bestuurlijk afweging om te komen tot een gedragen voorkeursalternatief. Planstudies worden de laatste jaren steeds integraler. Bijvoorbeeld omdat de opgave voor een nieuwe weg of dijkversterking wordt opgepakt als gebiedsopgave in plaats van lijnopgave. Of omdat ook de voorbereiding van de contractering (van de uitvoeringsfase) in de planstudie wordt geïntegreerd. Naar ons idee is dat een goede ontwikkeling, omdat op deze wijze producten en processen beter op elkaar worden afgestemd.

Planstudies zijn mensenwerk

In de visie van Tauw is een project pas echt succesvol als we dat samen uitvoeren met onze opdrachtgevers en de omgeving. Want het maken van plannen is en blijft altijd mensenwerk. Bij het opstellen van onze planstudies hanteren we een brede aanpak met onder meer omgevingsmanagement, schetssessies, gebiedswandelingen, beeldende presentaties met gebruik van de nieuwste technieken (augmented en virtual reality). We zorgen ervoor dat we de actuele lokale en politieke issues en gevoeligheden in beeld hebben en hier bewust mee omgaan in overleg met onze opdrachtgever.

Milieueffectrapportage als onderdeel van een planstudie

Vaak maakt een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) onderdeel uit van de planstudie. Tauw heeft hier ruime ervaring mee en begeleidt rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars en aannemers bij de besluitvormingsprocessen die gekoppeld zijn aan m.e.r.-projecten. Wij hebben veel (vormvrije) m.e.r-beoordelingen, notities reikwijdte- en detailniveau (NRD)/startdocumenten en milieueffectrapporten (zowel planMER als projectMER) opgesteld in het ruimtelijke domein. Als het om infrastructuur gaat, heeft Tauw de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met onder meer provinciale en rijkswegen en daarnaast hoogspanningsverbindingen, windenergie en dijkversterkingen. Onze expertise op cruciale thema’s als stikstofdepositie (PAS), klimaat, landschap, gezondheid en ecologie bleken daarbij van doorslaggevend belang. Daarbij brengen wij onze kennis in het voor het juridische besluit, waardoor de resultaten van de planstudie/m.e.r. optimaal verankerd worden in de besluitvorming. Onze m.e.r.- ervaring strekt zich daarnaast uit tot onder meer woningbouw, bedrijventerreinen, buitengebied, natuurontwikkeling en recreatie.
Onze activiteiten op het gebied van planstudies en m.e.r. kenmerken zich door een sterke focus op een goed proces met alle stakeholders. We hebben daarbij oog voor lokale en regionale belangen, omstandigheden en procedures. Draagvlak is voor ons een sleutelbegrip. Dat gekoppeld aan onze kennis en ervaring met bodem, grondwater en milieu maakt dat we met recht kunnen zeggen: Tauw kijkt anders, Tauw kijkt verder!

MER en de nieuwe Omgevingswet

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet staat de fysieke leefomgeving steeds meer centraal. Naast ruimtelijke regels kunnen straks ook regels worden opgenomen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Vooruitlopend hierop kunnen milieueffecten onder de norm inzichtelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld op het milieuthema gezondheid. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de GES (Gezondheidseffectscreening) systematiek. Wij hebben goede ervaringen met deze methodiek en hebben deze al in verschillende MER-projecten ingezet. Ook klimaat komt als thema steeds vaker aan bod; denk aan wateroverlast, schade aan funderingen of groen en hittestress. De klimaatverandering brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. De effecten van klimaat kunnen wij inzichtelijk maken in het MER.

Referentieprojecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Meer informatie over Milieueffectrapportages

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.