Aanpak bij bedrijven

Voor bedrijven worden de emissies van ZZS naar lucht en water als volgt gereguleerd:

  • Lucht: Het Activiteitenbesluit (Afdeling 2.3) regelt de emissie en minimalisatie van ZZS naar de lucht.
  • Water: Twee BBT-documenten, de Algemene Beoordelingsmethodiek 2016 (ABM) en het Handboek immissietoets 2016, regelen ZZS die vrij kunnen komen naar water.

Wat is er veranderd?

ZZS is niet nieuw, maar de wijze van regulering is wel veranderd. Per 1 januari 2016 is bijvoorbeeld voor lucht de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit geïmplementeerd. Waren eerder de voorschriften in de milieuvergunning bepalend voor de verplichtingen waaraan het bedrijf diende te voldoen (waaronder de ZZS verplichtingen), nu vormen de algemene regels van het Activiteitenbesluit het kader. Deze regels zijn rechtstreeks van toepassing. Dit betekent dat er meer bewijslast bij de bedrijven komt te liggen of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast is door enkele incidenten bij de overheid nu een verhoogde aandacht voor ZZS. Onze ervaring is dat zeker niet alle bedrijven en overheden hiervan goed op de hoogte zijn.

Regels, maar veel vragen in de praktijk

In het kort komen de regels voor bedrijven er op neer dat alle vergunningplichtige bedrijven de emissies van ZZS zoveel mogelijk voorkomen dan wel tot een minimum beperken (minimalisatieplicht). Ook geldt een informatieplicht om eens in de 5 jaar te onderzoeken in welke mate emissies plaatsvinden en welke mogelijkheden er zijn om deze emissies zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De verspreiding van de ZZS stoffen naar de omgeving (immissie) mag het zogenaamde Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) niet overschrijden. Voor IPPC activiteiten geldt deze informatieplicht niet voor zover specifieke bepalingen in BBT conclusies zijn opgenomen.

Deze regels – is onze ervaring – leiden in de uitvoering tot veel vragen, zoals:

  • Hoe weet ik of een stof ZZS is? Hoe ga ik om met stoffen die niet zijn ingedeeld in de ZZS lijsten?
  • Wanneer heb ik als bedrijf met ZZS te maken?
  • Op welk detailniveau moet informatie worden overlegd?
  • Hoe ga ik om met ZZS in mengsels van grondstoffen, hulpstoffen en producten
  • Wat moet ik doen bij ZZS emissies? Hoe werken de (wettelijke) regels nu precies door? Hoe geef je invulling aan de minimalisatieverplichting?
  • Hoe is de verhouding tussen lucht en water?

Betrokkenheid

Onze ervaring is dat het identificeren van ZZS dikwijls geen sinecure is. Het vergt kennis van emissies in relatie tot productieprocessen en procesomstandigheden. Het kost tijd en vergt kennis van de complexe wetgeving op dit vlak.

Wij zijn op diverse manieren betrokken bij dit onderwerp: voor diverse bedrijven en overheden (Min I&M). Daardoor weten we goed wat er in de praktijk speelt en hoe je ermee om kan gaan.

Heeft u vragen hoe om te gaan met uw ZZS emissies? Ervaart u knelpunten met vergunningverlening? Wij luisteren naar uw zorg en delen graag onze ervaringen met u.

Lees ook deze blogs over ZZS:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.