Waterstrategie

De juiste waterstrategie geeft richting aan het beleid en aan het toekomstbestendig maken van landelijk én stedelijk gebied. Een goede strategie is herkenbaar voor de stakeholders die de betreffende strategie (deels) moeten uitvoeren. Zo worden ze gestimuleerd om de strategie ook daadwerkelijk uit te voeren.

Inzicht het volledige proces of processen binnen een project kan alleen worden verkregen door met alle stakeholders samen te werken. We zien een aantal strategische opgaves voor de waterbeheerders waarin wij gevraagd en ongevraagd advies geven. Voorbeelden daarvan zijn:

De vervangingsopgave van de natte kunstwerken

Een groot deel van de naoorlogse kunstwerken is aan vervanging toe. Dit kan door het vervangen van de huidige kunstwerken in dezelfde vorm, maar het levert ook vragen op over een andere inrichting van het watersysteem die beter aansluit op de functies, duurzamer en goedkoper is. Vanuit deze gedachte dragen we bij aan de ontwikkeling van dit thema.

Financiering als middel om het waterbeheer te verduurzamen

Geld is een belangrijke prikkel om gedrag te veranderen. Voor de waterbeheerders onderzoeken we de mogelijkheden om de financiering aan te passen en daarmee bij te dragen aan een duurzamer watersysteem.

Verandering van de waterketen

De uitdaging om energie en grondstoffen in de waterketen beter te benutten, ligt er. Wij dragen hier aan bij door nieuwe concepten te ontwikkelen voor bijvoorbeeld decentrale zuivering en nieuwe sanitatie.

Waterbeleid

We zijn actief in de volledige beleidscyclus van projecten waar water bij betrokken is. We voeren beleidsevaluaties uit om klanten te laten leren van de uitwerking en toepassing van het huidige beleid.

Ook dragen we in veel verschillende vormen bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid om gewenste veranderingen te realiseren. Hier nemen we ook zelf het initiatief en komen we met creatieve ideeën, bijvoorbeeld het Watersysteem van de Toekomst <link ws van de toekomst> voor en samen met o.a. Wetterskip Fryslân. Het grootste deel van onze projecten draagt bij aan de implementatie en uitvoering van beleid. Ook de monitoring van beleid draagt bij aan de beleidscyclus en vormt weer de basis voor de evaluatie.

Diensten Strategie en beleid

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Bel Tauw!

Het ‘kostentoedelingsseizoen’ is geopend! Dat betekent dat wij weer veel waterschappen adviseren over het verdelen van de waterschapslasten. Cor Lont legt in zijn blog uit waarom Tauw bellen best een goed idee is...

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.