Welke vervangingsinvesteringen op de waterschappen afkomen, is momenteel niet goed in beeld dan wel onderbelicht. Tauw heeft samen met de waterschappen een methodiek ontwikkeld om meer grip te krijgen op de vervangingsmomenten en de daarmee gepaarde investeringen. Dit model vormt een degelijke basis voor een toekomstige asset management.

Ook is de afvalwaterketen sterk in beweging gekomen door de recent afgesloten akkoorden (zoals SER energieakkoord, bestuursakkoordwater, etc.). Waar men eerder alleen het zuiveringsproces bekeek en voor instandhouding koos, is nu de samenhang binnen (afval)waterketen en het watersysteem van belang (lozingseisen en KRW) en gaat er meer aandacht uit naar maatschappelijke aspecten, duurzaamheid, grondstoffenproductie, innovaties, kostenreductie en samenwerking.

Bij een integraal zuiveringsplan vindt per thema een afweging plaats en kijken we naar de meest optimale configuratie van de toekomstige (afval)waterketen. De interactie met het waterschap is belangrijk om zodoende de specifieke kennis van het beheergebied te gebruiken en de toekomstplannen te concretiseren.

Recent hebben wij in samenwerking met de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden en Waterschapsbedrijf Limburg integrale zuiveringsplannen opgesteld. In de integrale zuiveringsplannen geven wij per zuivering aan wat er in de toekomst gaat spelen en wat de voorkeursmaatregelen zijn tezamen met daarmee gepaarde investeringen. Met dit plan is het waterschap voorbereid op de toekomst.

Downloads

Watertakenplan Fluvius

Download

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.