Drijvend bouwen

De afnemende ruimte, onder- en bovengronds, in de groeisteden veroorzaakt moeilijkheden bij het implementeren van nieuwe maatregelen. Tauw pakt deze handschoen op met oplossingen die uitgaan van functietoekenning aan bestaande openbare ruimte. Bijvoorbeeld door ruimte voor water in groen, (water-)pleinen, doorlatende verharding, waterberging op daken en kolkloze wijken. Multifunctioneel ruimtegebruik of innovatieve functietoekenning aan objecten, zoals urban farming, kan bijdragen aan een beter leefklimaat in de stad door schonere lucht, meer ecologie en sociale cohesie voor een hogere gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Tauw speelt een belangrijke rol bij projecten waarbij drijvend bouwen als concept wordt uitgewerkt. Dit concept zal in Nederland meer en meer noodzakelijk zijn in verband met de stijgende zeespiegel en een dalend maaiveld. Het is de overtuiging van Tauw, dat een goede planning en een uitgebreide analyse van ervaringen uit binnen- en buitenland de risico’s van ons waterbeheer op een kosteneffectieve manier kunnen beperken.

Water infiltreren

Water infiltreren is een van de meest gebruikte maatregelen om duurzaam waterbeheer te implementeren in de stad. Hoe bepaalde oplossingen als doorlatende verharding na verloop van tijd functioneren is echter vaak onbekend. Tauw heeft een methodiek ontwikkeld voor visuele wetenschappelijke testen van het, na verloop van tijd, functioneren van bepaalde oplossingen als doorlatende verharding. Internationaal wordt hier veel over geschreven en gepubliceerd op congressen.

Het stedelijk watersysteem kent vele verschijningsvormen zoals sloten, vijvers, grondwater, hemelwater, rioolwater en natuurlijk drinkwater. Al dat water wordt gereguleerd door de waterbeheerders (waterschappen, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven). In Nederland hebben deze partijen hun taken goed uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in robuuste en betrouwbare systemen.

Grote uitdagingen

Toch signaleert Tauw dat waterbeheerders vandaag de dag geconfronteerd worden met een aantal grote uitdagingen, zowel in de waterketen als het watersysteem. De nationale overheid zet met het Bestuursakkoord Water in op structurele kostenverlagingen en lagere overheden worden geacht hier invulling aan te geven. Hierbij wordt vooral ingezet op een betere samenwerking tussen waterbeheerders om structurele kostenbesparingen te realiseren voor beheer. Tauw is van mening dat systeemkeuzes heroverwogen kunnen worden omdat de kapitaalsintensiteit van de waterketen relatief hoog is. Hier zijn wellicht nog aanzienlijke structurele kostenbesparingen te behalen.

Daarnaast hebben we te maken met klimaatsverandering waarbij extremen zich in toenemende mate voordoen: het wordt steeds natter, droger en heter. Dat vraagt niet alleen om een aanpassing van het stedelijk watersysteem, maar ook om een compleet andere denk- en benaderingswijze waarbij de leefbaarheid van de stad centraal staat. Met als gevolg dat het stedelijk watersysteem niet meer kan worden vormgegeven als systeem op zich, maar als integraal onderdeel van de openbare ruimte. Dat vereist verantwoorde, goed onderbouwde investeringen, die overlast en schade in de toekomst tot een minimum beperken.

Integrale aanpak

In onze aanpak stellen wij niet de techniek centraal, maar kijken wij naar het stedelijk watersysteem als integraal onderdeel van het stedelijk gebied. Dat maakt een denk- en benaderingswijze noodzakelijk die verschuift van:

  • normgestuurd naar effectgestuurd;
  • programmatisch naar risicogestuurd;
  • beheerkosten naar maatschappelijke kosten.

Samenwerken met water!

Voor Tauw is de inrichting van het stedelijk watersysteem een belangrijk onderdeel van het Watersysteem van de Toekomst. Wij richten ons daarbij nadrukkelijk op drie elementen; toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde. Zowel in onze adviezen en ontwerpen als in beheervraagstukken kijken wij daarom anders naar het vraagstuk. Wij stellen onszelf en de opdrachtgever in alle projecten de vraag hoe wij optimaal kunnen Samenwerken met Water, nu én in de toekomst

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.