Daarbij zijn vragen aan de orde met betrekking tot hoe om te gaan met wateroverlast en –droogte en de effecten klimaatverandering. Wij adviseren welke kostenefficiënte maatregelen noodzakelijk zijn om bestaande of toekomstige knelpunten op te lossen. Hierbij maken we zowel gebruik van geavanceerde computermodellen als van onze uitgebreide ervaringskennis. Wij zijn ervan overtuigd dat we door nauw samen te werken met de betrokken partijen en vooral de waterschappen, de beste adviezen kunnen uitbrengen. Samenwerking en integratie van partijen en (omgevings-)factoren zijn cruciaal. Een eenzijdige benadering is niet meer voldoende om de complexe problemen van vandaag én morgen het hoofd te bieden.

Samenwerken bij de IJssel

Bij IJsseldelta-Zuid is een inrichtingsplan uitgewerkt voor een nieuwe hoogwatergeul (bypass) van de IJssel ter bestrijding van hoge rivierafvoeren. Bij de GGOR-studie NBW-cluster is het functioneren van het regionale watersysteem van een groep polders ten westen van Groningen beoordeeld. Ook zijn kansrijke integrale maatregelen opgesteld om (toekomstige) knelpunten (nat/droog) op te lossen. Wij zetten hoog in op een toekomstbestendig watersysteem: (klimaat)bestendig en minder complex. Daarbij maken wij gebruik van onze onderscheidende expertise rond watersysteemanalyses en meetnetevaluaties. Goede en gedegen kennis van het watersysteem is van groot belang: elke locatie vraagt immers om een eigen unieke aanpak van de problematiek rond wateroverlast en watertekort.

Rond het thema Wateroverlast en watertekort biedt Tauw een groot aantal diensten:

  • Uitvoeren van watersysteemanalyses over het functioneren van het watersysteem.
  • Dergelijke analyses vormen de basis voor bijvoorbeeld knelpuntenanalyses, peilenplannen, GGOR-projecten, KRW-projecten en studies rondom Natura2000
  • Uitvoeren van klimaat- en droogtestudies op strategisch en praktisch niveau
  • Ontwikkelen van regionale grondwatermodelleringen op hoogstaand en sterk gespecialiseerd niveau
  • Ontwikkelen van oppervlaktewatermodelleringen voor toetsingen (waaronder NBW) het ontwerpproces bij inrichtingsplannen
  • Inrichten, meten en (statistisch) analyseren en evalueren van meetnetten.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.