Bundeling verbetert besluitvorming

De bedoeling van deze bundeling is: meer overzicht, kortere procedures en minder regels. De samenhangende benadering zorgt straks voor betere en snellere besluitvorming. De Omgevingswet sluit aan bij verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals integraal werken en afwegen, streven naar een gezonde leefomgeving, zorgen voor goede participatie en de digitalisering van plannen en informatie.

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet is er veel behoefte aan kennis. Vervolgens moet de kennis ook worden vertaald naar concrete, innovatieve toepassingen. Als expert op het gebied van de fysieke leefomgeving helpen we iedere organisatie die hier mee te maken heeft. Bij ons zijn alle specialisaties intern vertegenwoordigd. We bieden een integrale en duurzame aanpak om hier op te anticiperen.

Nieuwe strategische instrumenten

We inspireren en ondersteunen rondom het uitwerken van omgevingsvisies, omgevingsplannen, leefomgevingsthema’s en beleidsvisies. Ook zijn we betrokken bij programma’s zodat maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen werken met deze wet. Als de Omgevingswet in werking treedt verandert het systeem van omgevingsrecht. Daardoor zullen ook veel praktische zaken rondom vergunningaanvragen en -verlening gaan wijzigen. Termijnen, fasering en onderzoeksverplichtingen worden geharmoniseerd en waar mogelijk aangescherpt of teruggebracht. Ook biedt de wet straks een aantal nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met name bij overheden en industriële bedrijven heeft de wetswijziging veel voeten in de aarde. We helpen de verschillende klanten met ‘nieuwe’ leefomgevingsthema’s als gezondheid en klimaatadaptatie en integrale afwegingen. Daarnaast informeren en discussiëren wij met onze relaties op verschillende bijeenkomsten over de gevolgen voor hun werkwijze of producten.

Anticiperen op veranderingen

Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in wet- en regelgeving voor uw organisatie? Dat roept dit wellicht veel vragen op. Vragen die te maken hebben met bouwen, milieu, water, ecologie en nog veel meer. Ons adviesbureau helpt organisaties om zich voor te bereiden of te anticiperen op de komende veranderingen. Ons Omgevingswet-team is bekend met alle facetten en veelheid aan thema’s en kan u daarom gedegen ondersteunen in de opmaat naar de wet. 

Wij bieden handvatten, adviseren of organiseren een bijeenkomst op maat voor uw medewerkers en partners. Iedere organisatie en situatie is uniek. Wij zijn voorbereid en denken graag met u mee. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bespreek uw situatie met onze adviseur Omgevingswet en ontdek hoe wij u kunnen ontzorgen. 

 

Werken in de geest van de Omgevingswet

Download

Dillema's in (cultuur)verandering

Download

Thema
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 
Contactpersoon
Afvalstoffen  

 Hoewel we graag van afval af willen blijft de term afvalstof ook de komende jaren nog in de wet en regelgeving verankerd. De komst van de omgevingswet zal wel grote invloed hebben op hoe wij met afvalstoffen omgaan. Wij werken op het snijvlak van techniek en wetgeving om materialen zo veel mogelijk in cirkels te laten lopen.

 

Jurgen Ooms


Afvalwater
 

De waterwet en het aanvragen van watervergunningen maakt een belangrijk deel uit van onze advisering. De hoeveelheid wetten neemt af, maar toch is het verkrijgen van een vergunning niet eenvoudiger geworden in de afgelopen jaren. De verwachting is dat integratie van de waterwet in de omgevingswet een voortzetting van deze ontwikkeling is.

 

Johan Blom


Bodem
 

Bodem en Omgevingswet, van multifunctioneel saneren naar preventie, ruimtelijk beleid en beheer van resterende historische bodemverontreiniging. Onze bodemadvisering neemt overheden en industrie mee in de bescherming van mens en leefomgeving tegen aantasting door bodemverontreiniging. Decentraal als het kan en met ruimte voor maatwerk.

  Karin Grobben
Bouw en Infrastructuur  

Advies bij bouw- en sloopwerkzaamheden en/of bij het aanleggen van andere werken of uitvoeren van werkzaamheden zijn onderdeel van ons werkveld. Dit doen we zowel bij bedrijfslocaties als bij projecten in de openbare ruimte.

 

Frank Vrenken

Digitaal stelsel

 

Tauw is een data-gedreven bedrijf. Wij zijn volop bezig met nieuwe werk- en dataprocessen om uitwisseling met de diverse informatiehuizen voor te bereiden en de uitwisseling en presentatie van onze data voor onze klanten te faciliteren.

 

Ilona Kemeling

Luchtemissies en geur


 

Onze advisering richt zich breed over alle lucht gerelateerde aspecten: lucht en bedrijven, lucht en ruimtelijke ontwikkelingen, lucht als gezondheidsparameter en het Informatiehuis Lucht


 

Berend Hoekstra

Natuur


 

Onze advisering richt zich op alle ecologische en natuurgerelateerde onderwerpen, zoals de ecoviewer, Wet natuurbescherming, natuur en ruimtelijke ontwikkelingen, soortgerichte onderzoeken en ontheffingen & vergunningen.


 

Frank Aarts

Ruimte


 

Wij adviseren over ruimtelijke besluitvorming en verzorgen het omgevingsmanagement, stellen visies op en voeren beleids-, planstudies, alternatievenafwegingen, milieueffectrapportages en integrale onderzoeken uit voor de leefomgeving.


 


Joost de Jong

Vergunningen


 

Vooralsnog worden de meeste vergunningen door Tauw aangevraagd in het kader van de Wabo. Met de invoering van de Omgevingswet, zullen de toekomstige Omgevingsvergunningen onder de nieuwe Omgevingswet aangevraagd gaan worden. Tauw informeert diverse partijen over de gevolgen en veranderingen van deze nieuwe wet op hun vergunningen en wijzigingen in hun bedrijfsvoering.


 


Rosalie Geerlinks

Gezonde leefomgeving


 

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Naast milieukwaliteit kijken we dan ook voornamelijk naar hoe gezond gedrag bevorderd kan worden en welke bijdrage een plan hierop levert. Een gezondheidsparagraaf slaat een brug tussen het ruimtelijk en sociaal domein en kijkt naar onder meer sociale veiligheid en kwaliteit, ruimte voor beweging, groen, voorzieningen en verkeersveiligheid.


 


Alette Beerling

Klimaat 


 

De integrale omgevingsvisie waar kwaliteit van de fysieke leefomgeving voorop staat, geeft ruimte om invulling te geven aan de ambities voor klimaatadaptatie. Onze bijdrage is doelgericht en inspirerend


 


Annemarie Wolters

         
         

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Museum voor bizarre verordeningen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  • 012-3456789
  •  *
Joost de Jong
T: +31 61 10 78 42 9
E:joost.dejong@tauw.com
LinkedIn
Joost de Jong