Bodemonderzoeken en bodemonderzoeksstrategiën (bedrijven/industrie, (decentrale) overheden, K+L, ontwikkelaars) met als aanleiding:

 • Ongewoon voorval PFAS houdende middelen (zorgplicht)
 • Gevolgen van (historische en/of recente) blusactiviteiten op grond- en grondwaterkwaliteit (Wbb / zorgplicht)
 • Civieltechnische graafwerkzaamheden in het kader van onderhoud/vervanging en/ of (nieuw)bouwactiviteiten (Wbb- kader en Arbo-kader)
 • Nulsituatie vaststellen (Wabo)
 • Herinrichtingsvraagstukken (binnen- en buitendijks) (Bbk)

Reiniging/verwerking PFAS houdende grond:

 • Inventarisatie reinigingsmogelijkheden PFAS-houdende grond.
 • Storten PFAS-houdende grond
 • Verkenning export PFAS-verontreinigde grond naar buitenland voor incineratie.
 • Een onderzoeksproject naar de afbraak/biotransformatie van PFAS met behulp van schimmels

Overige diensten omtrent PFAS

 • Advies ten aanzien van veiligheid & gezondheidsmaatregelen (CROW 400) indien gewerkt wordt in PFAS-houdende bodem.
 • Verkenning van saneringsmethoden PFAS en kostenraming voor industriële opdrachtgevers.
 • Voorbereiding (planvorming en aanbesteding) verschillende PFAS-saneringen (zorgplicht).
 • Opstellen van beleidsstukken over omgaan met PFAS voor industriële opdrachtgevers en bijbehorend overleg met bevoegd gezagen
 • Actualiseren/opstellen van bodemkwaliteitskaarten voor PFAS.
 • Screening bedrijfsprocessen op (mogelijk) gebruik PFAS, onder andere met behulp van mede door Tauw ontwikkelde ZZS Navigator tool.
 • Verzorgen van (in company) trainingen/cursussen ten aanzien van PFAS.
 • We zijn betrokken bij diverse projecten waarbij PFAS-houdend (grond)water wordt gezuiverd
 • Inrichting gronddepot PFAS houdende grond:
  • Vergunningsaanvraag Wabo
  • NRB 2012 advisering mbt depotinrichting
  • Meetmethode vaststellen uitdamping van PFAS uit een gronddepot

Kunnen wij u helpen met onze PFAS diensten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Joost Bakx
T: +31 62 04 92 47 6
E:joost.bakx@tauw.com
LinkedIn
Joost Bakx