Aanpak spoedlocaties – provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft Tauw ingeschakeld om voor december 2010 van circa 400 potentiële spoedlocaties te beoordelen of er al dan niet gesaneerd moet worden. Tauw heeft een praktische uitwerking van het versnellingsprotocol opgesteld waarmee de locaties eenduidig, snel en kwalitatief goed beoordeeld kunnen worden.

In het Convenant 'Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' is de afspraak met het Rijk gemaakt om in 2015 de spoedlocaties gesaneerd dan wel beheerst te hebben. In december 2010 wil minister Cramer van ieder bevoegd gezag een lijst met de spoedlocaties en daarbij de te treffen of de getroffen maatregelen om de risico's weg te nemen. In opdracht van VROM is een alternatieve aanpak ontwikkeld die leidt tot een versnelling in de uitspraak omtrent onaanvaardbare risico's.

Tauw biedt de provincie Overijssel tot december 2010 ondersteuning op zowel inhoudelijk, technisch als organisatorisch gebied. Om ervaring op te doen met het toepassen van het versnellingsprotocol is een pilot uitgevoerd op vijftien locaties. Op basis hiervan heeft Tauw een praktische uitwerking van het versnellingsprotocol opgesteld. Naast de beoordelingen zullen ook de nodige bodemonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Ook hierin ondersteunt Tauw de provincie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.