Afleiding indicatieve bodemnormen (p-)ZZS voor industriële klant

Gerelateerde thema's: Bodem, ZZS

Projectgegevens:

Periode: 2018 - heden

Opdrachtgever: Industriële klant 

Betrokken TAUW-specialisten: John van Tol, Harm Landman,
Annelies Voogt

De opdracht

TAUW heeft in opdracht van een industriële klant gewerkt aan het afleiden van indicatieve bodemnormen voor stoffen op de potentiële ZZS-lijst en de ZZS-lijst die op de locatie worden gebruikt. Dit is gedaan omdat wanneer niet genormeerde stoffen worden aangetroffen in de bodem, de rapportagegrens als norm voor grondverzet geldt. Dit kan leiden tot ongewenste stagnatie van ontwikkelingen. Om deze stagnatie te minimaliseren, heeft TAUW proactief gewerkt aan het afleiden van bodemnormen voor diverse stoffen voordat ze op de ZZS-lijst werden opgenomen. Hierdoor had TAUW al inzicht in de mogelijke consequenties van de aanwezigheid van ZZS voor grondverzet, inclusief mogelijkheden en knelpunten, en kon zo het lange termijn bodembeheer vormgeven. Daarnaast heeft de opdrachtgever de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de (arbo)veiligheid van de eigen werknemers en aannemers, waarbij het voorkomen van onaanvaardbare blootstelling aan ZZS in de bodem ook een rol speelt. Om dit te waarborgen, wordt er risico gestuurd gewerkt op basis van de CROW400. TAUW leidt de normen af volgens de richtlijnen van het RIVM en internationaal beschikbare informatie met betrekking tot fysisch-, chemische- en toxicologische eigenschappen.

De oplossing

TAUW is de vaste adviseur van de klant en is bekend met de locatie. Bovendien beschikken wij over de benodigde expertise om indicatieve bodemnormen af te leiden voor niet genormeerde (ZZS-)stoffen.

Het resultaat

TAUW heeft indicatieve bodemnormen afgeleid voor de volgende stoffen die destijds potentiële of actuele ZZS waren: 1,4-dioxaan, Cumeen (isopropylbenzeen), dicyclopentadieen (DCPD) en bifenyl.

Deze indicatieve bodemnormen zijn vervolgens geïntergreerd in de lopende aanpak van historische verontreinigingen (raamsaneringsplan) en ook opgenomen in de interne procedures voor veilig werken en grondverzet. Hiermee zijn deze stoffen ook opgenomen in de integrale bodemaanpak op de locatie.
 

Meer weten over bodem en ZZS?

Hoe kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS en bodem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.