Ambitiedocument Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) worden de komende jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), zoals het baggeren en het opknappen van de oevers en kaden. Deze werkzaamheden hebben impact op de ruimte en sluiten op verschillende manieren aan bij belangen van gebiedspartners, zoals de provincie, aangrenzende gemeenten en verschillende bewoners en ondernemers. Ambtelijk en bestuurlijk is afgesproken de ontwikkelingen in het gebied waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat een kans om de uitstraling van de GHIJ blijvend te verbeteren.

Tauw heeft onderzocht wat de gezamenlijke ambities zijn van de gebiedspartners langs de GHIJ en hoe deze bijdragen aan een versterking van de economische vitaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Dit heeft geresulteerd in een ambitiedocument dat samen met gebiedspartijen is opgesteld. Het bestaat uit een analyse en een visie waarin ambities voor het gebied een plek krijgen. Naast het ambitiedocument is het resultaat ook weergegeven in een webviewer die is te gebruiken door betrokken partners. De webviewer geeft informatie uit het gebied overzichtelijk weer en is interactief te gebruiken. Het is daardoor een dynamisch hulpmiddel dat continu kan worden aangevuld om in de loop van de jaren nader inhoud te geven aan de geformuleerde ambities.

Het ambitiedocument borduurt voort op richtinggevende principes van HDSR. Het is uitgewerkt in vijf thema’s:

  1. Zonering landelijk en stedelijk gebied
  2. Watererfgoed behouden, benutten en beleven
  3. Beeldkwaliteit van de oevers
  4. Waterrecreatie / watertoerisme
  5. Recreatief gebruik langs de GHIJ (wandel- en

fietsroutes)

Voor elk thema is een kaart gemaakt waarop de ambitie is weergegeven. Hiermee kan de ambitie de komende jaren verder worden geconcretiseerd. Meer informatie is te vinden op https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/ghij/

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.