Consequentieanalyses Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een grote opgave binnen het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Circa 100 kilometer waterkering moet verbeterd worden.

Veel van deze trajecten staan hoog op de prioriteitenlijst van het HWBP en zijn daarmee koploperprojecten. De verkenning voor een aantal van deze dijkverbeteringen is in 2014 al gestart. Tauw is hier, in de vorm van enkele detacheringen, vanaf het begin bij betrokken.
 
Met de consequentieanalyses (o.a. voor de dijken bij Zwolle) bij WDOD geeft Tauw nu al een doorkijk naar de gevolgen van nieuwe normen, sterkteparameters en rekenmethodieken op het veiligheidsoordeel van de waterkeringen. Tauw loopt hiermee voorop in het toepassen van het nieuwe instrumentarium.
 
Door de consequentieanalyses bij het waterschap uit te voeren worden de technische kennis van de adviseurs van Tauw en de beheerderservaring van het waterschap goed gecombineerd. Tauw en het waterschap leren en profiteren hierbij van elkaar. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van de toetsing en een betere dijkverbetering.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Nander van der Plicht
T: +31 62 27 93 20 2
E:nander.vanderplicht@tauw.com
LinkedIn
Nander van der Plicht