Ecologisch onderzoek renovatie stuwen Neder-Rijn

Voorafgaand aan (grootschalige) renovatieprojecten moeten de eventuele effecten op beschermde natuur worden bepaald. Voor de geplande renovatie van de drie stuwcomplexen in de Neder-Rijn bij Amerongen, Hagestein en Driel heeft Tauw het ecologische onderzoek uitgevoerd.

In eerste instantie is voor de drie stuwcomplexen een quickscan uitgevoerd waarbij de mogelijke negatieve effecten op beschermde soorten inzichtelijk zijn gemaakt. In deze fase is ook gekeken naar eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en de Natura 2000-gebieden.

Na de oriënterende fase van het onderzoek heeft Tauw Rijkswaterstaat aanbevolen onderzoek te laten verrichten naar een aantal soorten die hier kunnen voorkomen maar die in fase 1 niet waren aangetroffen. Ook dit onderzoek heeft Tauw uitgevoerd. Het betreft onderzoek naar onder andere broedvogels, vleermuizen, waterspitsmuis, amfibieën, reptielen, libellen en flora.

De resultaten van de onderzoeken zijn per stuwcomplex uitgewerkt in een natuurkalender. Hierin staat wanneer bepaalde werkzaamheden wel of niet kunnen worden uitgevoerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.