Kadeverbetering Dijkpolder

Voor het programma 'Stevige Dijken' werkt Hoogheemraadschap van Delfland aan de verbetering van diverse kadetrajecten en aan de aanleg van vispaaiplaatsen om de waterkwaliteit te verbeteren.

 

Tauw heeft voor kade Dijkpolder te Maasland, één van de risicovolle regionale keringen, zowel het ontwerp van de kadeverbetering als het ontwerp van de naastgelegen vispaaiplaats opgesteld en de uitvoering in bouwteamverband begeleid.

Tauw heeft een VO en DO voor het verbeteren van kade 18 van de Dijkpolder en aangelegen vispaaiplaats opgesteld. Leidend daarin was de macrostabiliteit van het binnentalud bij extreem natte situaties en het vaststellen van het aanlegprofiel ten aanzien van de sterke zettingen in het gebied.

Tauw heeft in dit project ook:

  • Een SKK-raming opgesteld, behorend bij het DO;
  • Diverse onderzoeken uitgezet, zoals geotechnisch grondonderzoek, (water)bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek en inmetingen;
  • De communicatie met derden (overleggen met bewoners en andere betrokkenen, informatieavond, overleggen met vergunningverlenende instanties) verzorgd;
  • Het projectplan Waterwet opgesteld en alle benodigde vergunning voor het realiseren van de kadeverbetering en de vispaaiplaats aangevraagd.
  • Voor de uitvoering van het project heeft Delfland een bouwteamovereenkomst gesloten met aannemer Verboon. Tauw heeft deze overeenkomst opgesteld, inclusief de vastlegging van de technische randvoorwaarden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.