Luchtkwaliteitonderzoek MER Tractaatweg, Terneuzen

De Tractaatweg in de gemeente Terneuzen wordt verbreed en de toegestane snelheid van het verkeer gaat omhoog.

De capaciteitsvergroting van de Tractaatweg is noodzakelijk vanwege economische kansen en de openstelling van de Westerscheldetunnel. De provincie Zeeland heeft in overleg met de gemeente Terneuzen besloten om voor dit project een m.e.r.-procedure te doorlopen.

Door de verbreding van de Tractaatweg verbetert de doorstroming van het verkeer en is groei mogelijk van het aantal voertuigen dat gebruikmaakt van de weg. Een belangrijk milieueffect binnen de m.e.r.-procedure wordt in dit geval gevormd door het verkeersgerelateerde effect luchtkwaliteit. Naast andere onderzoeken was dan ook een luchtkwaliteitonderzoek voorafgaand aan de geplande wijzigingen noodzakelijk. Tauw heeft dit onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland uitgevoerd.

Aan de hand van beschikbare verkeersgegevens en wegkenmerken voerde Tauw een luchtkwaliteitonderzoek uit. Hierbij onderzochten we verschillende mogelijke alternatieven. De alternatieven zijn vergeleken op het al dan niet overschrijden van de grenswaarden en het aantal gevoelige bestemmingen dat te maken krijgt met een verhoging of verlaging van de concentraties NO2 en fijn stof.

Lees meer over onze luchtmetingen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.