Natuurherstel Kapittelduinen

In 2008 ontvingen E.ON Benelux N.V. en Electrabel Nederland B.V. een Natuurbeschermingswetvergunning voor het oprichten en exploiteren van (deels) kolengestookte energiecentrales op de Maasvlakte. Aan beide vergunningen is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder het uitvoeren van een natuurherstelproject in de Kapittelduinen bij Hoek van Holland.

Omdat (modelmatig) is berekend dat de (overigens niet significante) effecten van de beide centrales vooral zullen optreden in droge duingraslanden en vochtige duinvalleien, en dan vooral die in het Natura2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen, is een plan gemaakt om de effecten zoveel mogelijk te voorkomen of in elk geval te beperken.

De diverse maatregelen in de Kapittelduinen zijn uitgevoerd in 2010; enkele afrondende werkzaamheden (plaatsing rasters bijvoorbeeld) werden begin 2011 afgerond. De uitvoering van de maatregelen geschiedde onder verantwoordelijkheid van Gemeentewerken Rotterdam, in opdracht van de deelgemeente Hoek van Holland. De maatregelen werden geheel bekostigd door E.ON Benelux N.V. en Electrabel Nederland B.V.

Het ontwerp, het onderzoek naar de effecten van dit natuurontwikkelingsproject, de vergunningverlening én het onderzoek naar de resultaten (monitoring) zijn uitgevoerd door Tauw. Er zijn duidelijke potenties voor ontwikkeling van vochtige duinvalleien respectievelijk en duinvegetaties.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.