Natuurwaardenonderzoek gemeente Barneveld

Tauw heeft in opdracht van de gemeente Barneveld een quickscan gedaan die inzicht verschaft in de landschappelijke- en natuurwaarden van 22 ontwikkelingslocaties in de gemeente Barneveld en in de consequenties die de natuurbeschermingswetgeving heeft ten aanzien van eventuele werkzaamheden binnen deze locaties.

Het veldbezoek is oriënterend van aard geweest. Dit betekent dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar het voorkomen beschermde soorten binnen de ontwikkelingslocaties en dat beschermde soorten die op basis van verspreidingsgegevens kunnen worden verwacht maar niet zijn aangetroffen toch in het gebied kunnen voorkomen.

Ten oosten van de ontwikkelingslocaties ligt een beschermd natuurgebied (de Veluwe) dat deel uitmaakt van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en tevens is beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Tauw heeft zowel de mogelijke effecten op het Natura2000-gebied als die op de PEHS bepaald. Daarnaast wordt getoetst aan de Flora- en faunawet, die ook buiten beschermde natuurgebieden van toepassing is.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.