Opgave Natuurcompensatie Ring Utrecht

Tauw werkt in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met diverse stakeholders aan het realiseren van natuurcompensatie voor de verbreding van de A27/A12 en een deel van de opgave voor waterberging. Deze compensatieopgaven komen voort uit het Tracébesluit A27/A12. In nauwe samenwerking met ecologen, waterdeskundigen, toekomstige eigenaren, beheerders en andere stakeholders hebben onze ontwerpers uitgangspunten vertaald naar een samenhangend en gebiedseigen ontwerp.

Natuurcompensatie in drie deelgebieden

De natuurcompensatie wordt gerealiseerd op drie locaties rondom Utrecht: het Bunkerperceel nabij Amelisweerd in de gemeente Bunnik, De Niënhof in de gemeente Zeist en Bureveld-Sandwijck in de gemeente De Bilt. Voor ieder van deze deelgebieden vormen concept-ontwerpen in verschillende stadia van ontwikkeling het vertrekpunt. Na het opstellen van een integrale uitgangspuntennotitie zijn deze plannen doorontwikkeld tot voorlopige en definitieve ontwerpen voor de herinrichting van deze gebieden. Onderdeel van het ontwerp zijn beplantingsplannen, beheerplannen en de voorbereiding van de aanbesteding.

Versterken Natuur Netwerk Nederland

Alle vier de locaties liggen in of dichtbij het Natuur Netwerk Nederland. De ontwerpen zorgen voor een versterking van het netwerk en voegen enkele belangrijke schakels toe in kerngebieden op lokale en regionale schaal. Compensatie van het NNN wordt conform het beleid van de provincie Utrecht uitgevoerd.

Rijkswaterstaat wil met de NNN compensatie de omgevingskwaliteit verhogen en zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van partijen uit de omgeving, zoals de Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Utrecht, Bunnik en Zeist en het Utrechts Landschap als natuur beherende organisatie. Er is tijdens het ontwerpproces voortdurend afstemming gezocht over mogelijk conflicterende uitgangspunten.

Wateropgave

Naast de natuurcompensatie wordt ook een deel van de opgave voor het realiseren van waterberging meegenomen in afstemming met de gemeente Utrecht en HDSR. Het voornemen is deze te realiseren in de vorm van natuurvriendelijke oevers in Amelisweerd langs de Kromme Rijn, een nevengeul daarvan en het ontwikkelen van een moerasbos.


 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.